Odpowiedzi na zapytania kredyt 2

                                                                                 Krypno, dnia 02 sierpnia 2010 r.

Or. 340-8/10

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
/odpowiedź na zapytania/
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Udzielenie i obsługę kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 800.000 zł”Odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1: Czy Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji?
Odpowiedź:  TAK.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamieszczenia na wekslu in blanco kontrasygnaty Skarbnika Gminy, która będzie polegała na  zamieszczeniu na wekslu podpisu Skarbnika z dopiskiem – „Kontrasygnuję” oraz  wskazaniem funkcji osoby kontrasygnującej weksel – „Skarbnik (główny księgowy) Gminy ……………..” ?
Odpowiedź:  TAK.

Pytanie 3: Czy Zamawiający może podać wysokość dochodów budżetowych wg danych na 31.12.2009 r. z uwzględnieniem podziału na bieżące i majątkowe ?
Odpowiedź:  TAK : bieżące - 11.183.339,02,  majątkowe – 98.972,42.

Pytanie 4: Czy spłata pierwszej raty kapitału kredytu ma nastąpić 31.03.2011 r. (SIWZ Rozdział III pkt.1 ust.14), czy też 31.03.2012 r. (SIWZ Rozdział IV pkt. 2)?
Odpowiedź: Spłata pierwszej raty kredytu ma nastąpić 31.03.2012 r.

Pytanie 5: Czy Zamawiający potwierdza, że realizacja jego prawa do przesunięcia terminu spłaty rat kapitałowych (SIWZ Rozdział XV pkt. 4) nie może nastąpić mocą jednostronnego oświadczenia Zamawiającego i w  każdym przypadku wymaga zgody obu stron umowy kredytu?
Odpowiedź:  TAK.

Pytanie 6: Czy splata kapitału kredytu ma nastąpić w 36 równych ratach kapitałowych? Jeżeli tak – prosimy o podanie, która z rat ma być ratą wyrównującą ?
Odpowiedź:  TAK równe raty, ostatnia rata ma być ratą wyrównującą.

Pytanie 7: Czy Zamawiający może wskazać konkretny dzień kwartału, w którym dokonywana będzie spłata odsetek od kredytu?
Odpowiedź:  TAK – ostatni roboczy dzień kwartału.

Informacje dodatkowe:

Instytucje powiązane kapitałowo i organizacyjnie z Gminą Krypno:   
-    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypnie – NIP 546-11-09-338, REGON 000562034,
-    Publiczna Szkoła Podstawowa w Długołęce- NIP 546-12-09-315, REGON 001163170,  
-   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krypnie – NIP 546-12-07-368, REGON      050848731;

Wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów i/lub pożyczek:    
Kredyty:

  •  BOŚ S.A. O/ Białystok

-    kwota 70.590,-zł płatne kwartalnie po 35.295,-zł; ostateczny termin spłaty –31.12.2010 r.
-    kwota 390.000,-zł; spłata kapitału po 32.500,-zl miesięcznie; ostateczny termin spłaty 31.12.2011 r.
                                 b) pożyczki:  

  • NFOŚiGW – kwota 484.600,-zł  płatne kwartalnie; ostateczny termin spłaty – 30.06.2013 r.
  • WFOŚiGW – kwota 20.250,-zł; ostateczny termin spłaty 31.12.2010 r.


Podpisane umowy :
-    kwota 341.366,19,- zł płatne kwartalnie od 31.03.2012 r. po 9.500,- zł; ostateczny termin spłaty 31.12.2020 r. ,
-    kwota 529.021,96,-zł płatne kwartalnie od 31.03.2012 r. po 15.000,- zł; ostateczny termin spłaty 30.09.2020 r.
-    pożyczki pomostowe w kwotach 1.137.887,31,-zł i 1.763.406,54- zł.

Informacja o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach
Nie udzielano poręczeń i gwarancji.

Załączniki:

1)    zaświadczenia o nadaniu numeru REGON i NIP Gminy Krypno - skan

2)    dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli Gminy do podpisywania umowy kredytu: Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krypnie potwierdzające wybór Pana Marka Stankiewicza na Wójta Gminy Krypno (skan) i Uchwała Nr XI/65/07 Rady Gminy Krypno z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Krypno -  skan

3)    zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego wraz z prognozą kwoty długu i spłat  na rok 2010 i lata następne -  skan ,

4)    sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r., Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S i Rb-28S wraz z opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku  - skan,  

5)    sprawozdania z wykonania budżetu za II kwartał 2010 r. – Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S i Rb-28S – skan,     

6)    Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu – Uchwała Nr II-0031-42/10 Składu Orzekającego RIO w Białymstoku z dnia 10 czerwca 2010 r. – skan.

Metryka strony

Udostępniający: Ewa Kupiec - Skarbnik Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2010-08-02

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2010-08-02

Data modyfikacji: 2010-08-02

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2010-08-02