Odpowiedzi na zapytania 2 kredyt

Krypno, dn. 05.11.2010r.

 

Or. 340-12/2010

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

/odpowiedź na zapytania/

Dotyczy przetargu nieograniczonego na

„Udzielenie i obsługę kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 556.430zł”

 

PYTANIE nr 1:

Czy Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji?

ODPOWIEDŹ nr 1:

Tak.

PYTANIE nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamieszczenia na wekslu in blanco kontrasygnaty Skarbnika Gminy, która będzie polegała na zamieszczeniu na wekslu podpisu Skarbnika z dopiskiem – „Kontrasygnuję” oraz wskazaniem funkcji osoby kontrasygnującej weksel – „Skarbnik (główny księgowy) Gminy .... „ ?

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż zamieszczenie na wekslu podpisu Skarbnika nie będzie traktowane jako udzielenie poręczenia wekslowego tylko jako podpis warunkujący ważność zobowiązania wystawcy weksla – jst.

ODPOWIEDŹ nr 2:

Tak.

PYTANIE 3:

Czy Zamawiający posiada zobowiązania wynikające z umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadające w latach następnych, faktury z terminem płatności dłuższym niż pół roku, wykup (cesja) wierzytelności?

ODPOWIEDŹ nr 3:

Nie.

PYTANIE 4:

Czy Zamawiający ma zawarte umowy leasingowe?
ODPOWIEDŹ nr 4:

Tak.

PYTANIE 5:

Czy Zamawiający zawarł umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do kapitału lub bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały?

ODPOWIEDŹ nr 5:

Nie.

PYTANIE 6:

Czy Zamawiający posiada zobowiązania w postaci umów o partnerstwie publiczno-prawnym, koncesje na roboty budowlane lub usługi do płatności na rzecz partnera prywatnego lub koncesjonariusza, w szczególności w okresie wieloletnim (wieloletnie bezzwrotne dopłaty do działalności bieżącej spółki kapitałowej, na podniesienie jej kapitału zakładowego czy też zobowiązania do płatności na rzecz koncesjonariuszy z umów o koncesje na roboty budowlane lub usługi)?

ODPOWIEDŹ nr 6:

Nie.

PYTANIE 7:

Czy Zamawiający udzielił gwarancji i poręczeń innym podmiotom?

ODPOWIEDŹ nr 7:

Nie.

PYTANIE 8:

Czy Zamawiający przejął z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, dla którego była podmiotem założycielskim lub na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, czy też stowarzyszenia zależnego na mocy, której Zamawiający wystąpi na miejsce dłużnika, który zostaje z długu zwolniony?

ODPOWIEDŹ nr 8:

Nie.

PYTANIE 9:

Czy Zamawiający posiada zobowiązania z tyt. przejętych kredytów i pożyczek nie klasyfikowane jako zadłużenie ujmowane do długu publicznego?

ODPOWIEDŹ nr 9:

Nie.

PYTANIE 10:

Czy Zamawiający zawarł umowy polegające na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu (tzw. transakcja buy-sell-back-BSB)?

ODPOWIEDŹ nr 10:

Nie.

PYTANIE 11:

Czy Zamawiający podpisał ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych zobowiązań (np. ZUS i inne).

ODPOWIEDŹ nr 11:

Nie.

PYTANIE 12:

Czy Zamawiający ma podpisane umowy factoringu oraz inne umowy, z których wynika obowiązek spełnienia świadczeń, w szczególności pieniężnych?

ODPOWIEDŹ nr 12:

Nie.

PYTANIE 13:

Czy dla potrzeb wyliczenia ceny kredytu Zamawiający może wskazać konkretną datę i wysokość uruchomienia kredytu?

ODPOWIEDŹ nr 13:

Tak – od 01.12.2010r., całość kredytu.

PYTANIE 14:

Czy Zamawiający potwierdza, iż do wyliczenia ceny kredytu oraz w okresie kredytowania należy zastosować następujący kalendarz 365/366.

ODPOWIEDŹ nr 14:

Tak.

PYTANIE 15:

Czy Zamawiający potwierdza sposób aktualizacji stawki WIBOR 3M w czasie obowiązywania umowy w sposób następujący:

„Stawka ustalona na okres 1 miesiąca w wysokości stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania od następnego dnia roboczego”.

ODPOWIEDŹ nr 15:

Tak.

PYTANIE 16:

Czy Zamawiający potwierdza karencję w spłacie odsetek do 31.12.2010r.?

ODPOWIEDŹ nr 16:

Tak.

PYTANIE 17:

Czy Zamawiający potwierdza, że realizacja jego prawa do odroczenia terminu spłat ustalonych rat kapitałowych i odsetek (pkt1.12) opisu przedmiotu zamówienia nie może nastąpić mocą jednostronnego oświadczenia Zamawiającego i w każdym wypadku wymaga zgody obu stron umowy kredytu?

ODPOWIEDŹ nr 17:

Tak.

PYTANIE 18:

Czy Zamawiający akceptuje spłatę kredytu w następujący sposób - 16 rat: pierwsza rata wyrównująca w kwocie 34.776,88zł, pozostałe 15 rat w kwocie 34.776,80zł?

ODPOWIEDŹ nr 18:

Nie – 15 rat x 34.800zł, ostatnia 34.430zł.

PYTANIE 19:

Czy Zamawiający może podać dochody Gminy w układzie:

 

2008

2009

Dochody:

 

 

bieżące

 

 

majątkowe

 

 

Wydatki:

 

 

bieżące

 

 

majątkowe

 

 

a także uzupełnienie prognozy kwoty długu  w latach 2010-2014 również o podanie:

-dochodów: bieżących, majątkowych

-dochodów ze sprzedaży majątku,

-wydatków: bieżących, majątkowych

 

ODPOWIEDŹ nr 19:

Zamawiający podaje dochody Gminy w następującym układzie:

 

2008

2009

Dochody:

9.560.582,88

11.282.311,44

bieżące

9.557.893,48

11.183.339,02

majątkowe

2.689,40

98.972,42

Wydatki:

9.163.316,03

11.285.971,32

bieżące

8.973.423,54

10.251.382,77

majątkowe

189.892,49

1.034.588,55

 

 

 

Informuje się, dokumenty takie jak:

1)      Zestawienie zobowiązań (kredytów i pożyczek);

2)      Sprawozdanie Rb za III kw.2010r.;

3)      Prognoza kwoty długu;

4)      Zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

5)      Wykonanie budżetu za I kw.2010r.

6)      Opinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu i możliwości sfinansowania planowanego deficytu;

zostały zamieszczone w folderze „dokumenty dodatkowe” przy ogłoszeniu http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl/

 

 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Ewa Kupiec - Skarbnik Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2010-11-05

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2010-11-05

Data modyfikacji: 2010-11-05

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2010-11-05