Przetarg 3 na działkę w Gm. Knyszyn

OGŁOSZENIE

o przetargu ustnym nieograniczonym – na zbycie nieruchomości będącej własnością Gminy Krypno

                Wójt Gminy Krypno, jako organ właściwy w sprawach gospodarki nieruchomościami regulowanej przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), ogłasza w dniu 13 sierpnia 2010 roku na dzień 13 września 2010 roku trzeci przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

Przetarg będzie prowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Przedmiotem przetargu będzie możliwość nabycia prawa własności nieruchomości – działki o nr geodezyjnym 1119, Nr KW 56160 o pow. 0,33 ha położonej w obrębie gruntów wsi Grądy, Poniklica, Wodziłówka gmina Knyszyn. Jest to działka położona w kompleksie gruntów rolnych, stanowi nieużytek.

Cena wywoławcza stanowi kwotę 5.500 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 września 2010 roku (poniedziałek) o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Krypnie (pokój nr 3).

W przetargu mogą brać udział polskie osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy, jeżeli przedłożą ważną promesę na nabycie nieruchomości wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto Urzędu Gminy Krypno – Bank Spółdzielczy Knyszyn O/Krypno Nr 14 8076 0001 0010 5082 2000 0120 do dnia 10 września 2010 roku wadium 550 zł. (liczy się data wpływu wadium na konto).

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

Postąpienie w przetargu wynosi 100 zł.

Wykaz umieszczono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w terminie od 31.03.2010 r. do dnia 21.04.2010r. W terminie 6 tygodni od dnia 31 marca 2010 roku nikt nie złożył oświadczenia o skorzystaniu z pierwszeństwa w nabywcy nieruchomości i przyjęciu ceny sprzedaży w trybie art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami). Do ogłoszonego pierwszego przetargu w dniu 22 czerwca 2010 roku i drugiego w dniu 23 lipca 2010 roku nikt nie przystąpił.

Szczegółowe, dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Krypno, pok. Nr 7, Tel. 85/7169076.

Wójt Gminy Krypno

/-/Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Świerczewska - Referat Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2010-08-13

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2010-08-13

Data modyfikacji: 2010-08-13

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2010-08-13