Przetarg na dostawę nowej koparko-ładowarki

Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu
Numer ogłoszenia: 53537 - 2010;  data zamieszczenia: 10.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne, woj. podlaskie, tel. 085 7169033, faks 085 7169035.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakrypno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu. Zakres przedmiotu zamówienia 1. Charakterystyka techniczna koparko-ładowarki: -fabrycznie nowa koparko-ładowarka kołowa (rok produkcji 2010), spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym; - silnik wysokoprężny szesnastozaworowy o mocy znamionowej do 100 kM; - napęd koparko-ładowarki na dwie osie, z możliwością napędu na jedną oś; - dwie osie skrętne: 3 tryby skrętu; - koła przednie i tylne równe min 28 cali; - zużycie paliwa do 7l na godzinę pracy; - skrzynia biegów maszyny - półautomatyczna, przełączalna pod obciążeniem, cztery biegi w przód, cztery w tył; - dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się; - system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania; - układ hydrauliczny zasilany pompą wielootłoczkową o wydajności min.150l/min i ciśnieniu roboczym min.250 bar; - stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie; - błotniki kół przednich, skrzynka narzędziowa, immobiliser; - kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS z obrotowym fotelem operatora; - silnik, skrzynia biegów i mosty wyprodukowane przez jednego producenta; - zbiornik na paliwa min. 100l. 2. Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki: - koparko-ładowarka musi posiadać system z równoległymi siłownikami przechylania łyżki, zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej; - koparko-ładowarka musi posiadać układ stabilizacji łyżki ładowarkowej SRS i powrót do poziomu gruntu; - łyżka ładowarkowa dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w 1 - możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania i wyrównywania; - pojemność łyżki ładowarki min.1,3m3 , wyposażona w lemiesz ochronny; - wysokość załadunku min. 3,1m; - udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej min. 3000 kg; - siła skrawania na łyżce ładowarkowej na poziomie gruntu min. 60KN; - sterowanie układem ładowarkowym za pomocą dżojstika wbudowanego w fotel operatora lub w odległości do 15 cm od fotela; - szybkozłącze ładowarkowe hydrauliczne z zamocowanymi widłami, umożliwiające składanie wideł na szybkozłączu. 3. Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki: - musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego; - łyżka koparkowa o szerokości 600 mm ± 50 mm i pojemności 0,2m3 ± 0,06 m3; - łyżka koparkowa o szerokości 400 mm ± 50 mm i pojemności 0,1m3 ± 0,03 m3; - łyżka skarpowa o szerokości 1500 mm; - ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe); - głębokość kopania min.5.5m; - kopanie na poziomie gruntu - zasięg od osi obrotu ramienia 6,50m; - wysokość załadunku przy złożonym ramieniu min.3,0m; - siła skrawania na łyżce koparkowej min.55 kN; - siła skrawania na ramieniu złożonym min 28 kN; - szybkozłącze koparkowe hydrauliczne; - udźwig przy złożonym ramieniu min.1500kg; - sterowanie układem koparkowym za pomocą dwóch dżojstików wbudowanych w fotel operatora lub w odległości do 15 cm od fotela; - pług do odśnieżania o wymiarach min 90cm x 260cm, hydraulicznie ustawiany w trakcie jazdy kompatybilny z szybkozłączem ładowarkowym . 4. Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia: - oferowana koparko-ładowarka musi spełniać wszystkie warunki przedstawione wyżej; - gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę musi wynosić co najmniej 36 miesięcy z limitem do 4tys. godzin; - termin płatności za dostawę 30 dni po protokolarnym odbiorze koparko-ładowarki oraz otrzymaniu przez Zamawiającego faktury VAT, nie przewiduje się zaliczek; - oferent powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki; oferent musi dostarczyć aktualny certyfikat (CE) na oferowaną koparko-ładowarkę; oferent musi posiadać serwis i magazyn części oddalony od Zamawiającego w odległości max 50km. Podjęcie naprawy koparko-ładowarki musi wynosić maksymalnie 48 godzin od zgłoszenia w miejscu postoju maszyny, a zakończenie naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia; - oferowana koparko-ładowarka musi być wyposażona w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim i katalogu części zamiennych; - oferent przeszkoli w cenie dostawy dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko-ładowarki.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.26.10.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ oraz wykazu wykonanych dostaw, o których mowa w rozdziale V pkt. 2 - załącznik nr 3 do SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

-         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

-         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

-         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

-         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

-         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (np. zmiana unormowań prawnych, zmiany organizacyjne stron) - za wspólną zgodą Stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminakrypno.pl  i http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno, pok. nr 4..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2010 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno, pok. nr 3..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2010-03-10

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2010-03-11

Data modyfikacji: 2010-03-11

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2010-03-11