Przetarg na żwirowanie dróg Gminy Krypno

Równanie i żwirowanie dróg na terenie Gminy Krypno
Numer ogłoszenia: 9707 - 2010; data zamieszczenia: 14.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Krypno , Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne,

woj. podlaskie, tel. 085 7169033, faks 085 7169035.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakrypno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Równanie i żwirowanie dróg na terenie Gminy Krypno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Krypno, poprzez: - równanie dróg o nawierzchni żwirowej, gruntowej: - dostawę żwiru drogowego mieszczącego się w krzywej przesiewu oraz dostawę piasku wodoprzepuszczalnego i zagęszczalnego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 2.000,-zł (dwa tysiące złotych).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art.45 ust.6 ustawy.

3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Knyszyn O/Krypno Nr 14 8076 0001 0010 5082 2000 0120.

4. Wadium powinno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, dokumenty potwierdzające wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, natomiast oryginał gwarancji/poręczenia należy umieścić w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami ustawy.

6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

7. Wadium wnoszone w innej formie, niż w pieniądzu powinno zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art.46 ust. 4a i ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj: wykonali w okresie 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi profilowania, równania dróg wraz z dostawami żwiru odpowiadające swoim rodzajem i wielkością dostaw stanowiącym przedmiot zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 tys.zł brutto każda z nich oraz udokumentują ich należyte wykonanie;

3) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. dysponują osobami posiadającymi uprawnienia operatora koparki z min. 2-letnim doświadczeniem;

4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiadają polisę a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony na kwotę nie mniejszą niż 50 tys. zł od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na czas wykonywania zamówienia;

5) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy, Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty wymagane w rozdziale VI niniejszej specyfikacji.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności należy przedstawić:

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ustawy - Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, składa wykaz wykonanych usług wraz z dostawami, o których mowa w rozdziale V pkt. 2 niniejszej specyfikacji wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie - załącznik nr 3 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, składa wykaz osób o których mowa w rozdziale V pkt. 3 niniejszej specyfikacji - załącznik nr 4 do SIWZ.

4. W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przedkłada polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na czas wykonywania zamówienia.

5. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 5 do SIWZ. Dokumenty, o których mowa w niniejszej specyfikacji, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku konsorcjum dokumenty wymienione w niniejszej specyfikacji w rozdziale VI ust.1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 5 przedstawia każdy z członków konsorcjum oddzielnie natomiast pozostałe dokumenty przedstawia się wspólnie.

6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust.1 pkt 2 niniejszej specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminakrypno.pl  i http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno, pok. nr 4.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.01.2010 godzina 09:45,

miejsce: Kancelaria Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno, pokój nr 3.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

                                                                                                                                                         Wójt Gminy Krypno

                                                   Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2010-01-14

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2010-01-14

Data modyfikacji: 2010-01-14

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2010-01-14