Przetarg na kredyt długoterminowy

Or.340-7/10

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
„Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 800.000 zł”


I.    NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno
Tel (85) 7169069, fax. (85) 7169035
e-mail: ug_krypno@zetobi.com.pl
REGON: 050659415      NIP: 546 13 38 716

II.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

III.    ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 www.gminakrypno.pl   i  bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl

IV.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 800.000zł, przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie 800.000,-zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) na warunkach określonych w SIWZ i umowie kredytu.
2) Kredyt udzielony będzie na 9 letni okres spłaty.
3) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy w dniu wykorzystania I raty kredytu i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie obowiązywania umowy.
4) Wykonawca uruchomi środki kredytu w wysokości i terminach wskazanych przez Zamawiającego, bez składania odrębnego wniosku kredytowego podlegającego rozpatrzeniu.
5) Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 30.XI.2010r.
6) Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej, równej wysokości stawki bazowej powiększonej o stałą marżę Wykonawcy, ustaloną na podstawie złożonej oferty.
7) Zobowiązania Zamawiającego z tytułu odsetek od kredytu regulowane będą w kwartalnych okresach obrachunkowych jako suma zmiennej stawki bazowej WIBOR dla złotowych depozytów 3-miesięcznych na rynku międzybankowym, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym kwartał, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o stałą marżę Wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty.
8) Odsetki będą naliczane na bazie 365 dni w roku, przy czym w kwartale przyjmuje się liczbę dni przypadających w danym kwartale, a każdy dzień za 1/365 część roku.
9) Marża Wykonawcy obejmująca wszelkie opłaty, prowizje i inne korzyści bankowe jest stała w umownym okresie kredytowania.
10) Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w kwartalnych okresach obrachunkowych, zgodnie z faktyczną liczbą dni kwartału kalendarzowego i płatne nie później niż ostatniego dnia roboczego miesiąca kończącego kwartał, za który zostały naliczone, przy czym:                                                                                         
 a) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu i kończy się ostatniego dnia kwartału kalendarzowego,
 b) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu całkowitej spłaty kredytu.
11) W każdym okresie obrachunkowym  wchodzącym w skład umownego okresu kredytowania stopa oprocentowania kredytu będzie stała.
12) Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu, lub do odroczenia terminu spłaty ustalonych rat kredytu i odsetek bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat.
13) W przypadku niepełnego wykorzystania kredytu zamawiający nie ponosi dodatkowych opłat.
14) Spłata kredytu nastąpi w 36 (trzydziestu sześciu) ratach kwartalnych płatnych do  ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał lub według zasad obowiązujących w banku, przy czym spłata pierwszej raty nastąpi  31.03.2011r. , a ostatniej 31.12.2020r.
15) Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, spłata następuje w poprzedzającym dniu roboczym przed terminem określonym w umowie kredytu.
16) Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

2.    Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 66.11.30.00-5 – usługi udzielania kredytu.

3. Celem zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego, wraz ze SIWZ zamieszcza na stronie internetowej następujące dokumenty:
1) Sprawozdanie Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z za rok 2009 oraz I kwartał 2010r.;
2) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2009r.;
3) Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie:
 - projektu budżetu na 2010r.;
 - sfinansowania deficytu budżetowego na 2010r.;
 - sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2009r.
4) uchwała budżetowa na 2010r. wraz ze zmianami.

V.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane następująco:
1) wykorzystanie kredytu w okresie miesięcy sierpień – listopad 2010 roku;
2) spłata kwartalna kapitału w latach 2012-2020;
3) spłata kwartalna odsetek od kapitału w okresie III kwartału 2010r. do IV kwartału 2020r.;
4) oprocentowanie kredytu (w %) – zmienne dla każdego kwartalnego okresu odsetkowego obliczanego w oparciu o wskaźnik oprocentowania depozytów międzybankowych WIBOR 3M, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym kwartał przed rozpoczęciem kolejnych kwartalnych okresów kredytowania, powiększone o marżę Oferenta obejmującą wszelkie opłaty, prowizje i inne korzyści bankowe.

VI.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIENIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o oświadczenia wymagane w rozdziale VI niniejszej specyfikacji.

VII.    WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie; że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia; że znajduje się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy przedstawić:
 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ustawy –   
       Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 do SIWZ,
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy przedstawia:
 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ;
 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  ofert.
3. Dokumenty, o których mowa w niniejszej specyfikacji, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność  z oryginałem przez Wykonawcę.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust.2 pkt 2 niniejszej specyfikacji, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego  likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

VIII.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX.    TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
Składający ofertę Wykonawca pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

X.     OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZANACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium jakim jest cena. Oferta Wykonawcy z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów zgodnie z formułą:
                                                         Cn
                                                     I = ------------- x 100
                                                         Co
Gdzie:
I – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cn – wartość oferty o najniższej cenie,
Co – wartość oferty ocenianej.

XI.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy składać w: Kancelarii Urzędu Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, pokój nr 3 lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru do dnia 26 lipca  2010 roku do godz. 945.
  Za termin złożenia oferty uważa się fizyczną obecność oferty w miejscu składania ofert, w terminie określonym jak wyżej.
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 3, dnia 26 lipca 2010r. o godz. 1000 .
3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny. Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

XIV.    INNE INFORMACJE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Krypno, dn. 16.07.2010r.

Wójt Gminy Krypno
Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2010-07-16

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2010-07-16

Data modyfikacji: 2010-07-16

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2010-07-16