Zmiana SIWZ na drogi

Krypno, dn. 16.02.2010r.

 

 

Or. 340-2/2010

 

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy  przetargu nieograniczonego na „Żwirowanie i równanie dróg na terenie Gminy Krypno”.

 

 

Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 223,z 2007 roku, poz.1655 z późn. zm.) „W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”

Wójt Gminy Krypno zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 08.02.2010r. Nr Or.340-2/2010 poprzez:
 1. zmianę zapisu dotyczącego opisu przedmiotu zamówienia (rozdział III, pkt 1) w następujący sposób:

1)      Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Krypno poprzez sukcesywne:

- dostawy żwiru i dostawy piasku – dostarczony żwir i piasek musi spełniać wymagania materiału do podbudowy dróg;

- równanie dróg o nawierzchni żwirowej (równanie nowo dostarczonego materiału jak i równanie starej nawierzchni drogowej).

2. zmianę zapisu w załączniku nr 4 do SIWZ (umowa) § 1 pkt 1 na: Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, którym jest bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Krypno poprzez sukcesywne dostawy żwiru i piasku – dostarczony żwir i piasek musi spełniać wymagania materiału do podbudowy dróg; równanie dróg o nawierzchni żwirowej (równanie nowo dostarczonego materiału jak i równanie istniejących nawierzchni).

 

                                                                                             Wójt Gminy Krypno

                                                                                               Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2010-02-16

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2010-02-16

Data modyfikacji: 2010-02-16

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2010-02-16