Zmiana treści ogłoszenia na drogi

Krypno, dn. 16.02.2010r.

 

Or. 340-2/10

 

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

w związku ze zmianą SIWZ

 

dotyczy przetargu nieograniczonego na „Żwirowanie i równanie dróg na terenie Gminy Krypno”.

 

Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm., Zamawiający dokonuje zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.02.2010r. pod nr 27405-2010 poprzez zmianę zapisu dotyczącego opisu przedmiotu zamówienia (SEKCJA II: Przedmiot Zamówienia; II.1.3 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia pkt.1) w następujący sposób:

1.       Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Krypno poprzez sukcesywne:

- dostawy żwiru i dostawy piasku  – dostarczony żwir i piasek musi spełniać wymagania materiału do podbudowy dróg;

- równanie dróg o nawierzchni żwirowej (równanie nowo dostarczonego materiału jak i równanie istniejących nawierzchni).

 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

 

W związku z dokonaną zmianą treści ogłoszenia, Zamawiający zgodnie z art. 12a ust.1 przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach tj. do dnia 22 lutego 2010r. godz.945 .

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego –pokój nr 3, dnia 22 lutego 2010r. o godz. 1000.

 

                                                                                                                                                  Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2010-02-16

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2010-02-16

Data modyfikacji: 2010-02-16

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2010-02-16