2 zmiana SIWZ przetarg wod.kan.rpo

                                       

Or.271.4.2012                                                                                                                                                                                           Krypno, dn. 03.08.2012r.
 
Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno
Tel. 85/7169033, fax. 85/ 7169035
Strona: www.gminakrypno.pl i http:bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 546-13-38-716
 
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Budowę infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno
            Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759 z późn. zm.) „W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”
Gmina Krypno zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Modyfikacja dotyczy jak niżej:
- W Rozdziale III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    ZADANIE 4. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kruszyn. Przedmiotem zadania jest budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków sanitarnych o przepustowości do 25m3/d dla miejscowości Kruszyn. Szczegółowy opis zadania nr 4 zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 9
zmienia się na:
ZADANIE 4. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kruszyn. Przedmiotem zadania jest budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków sanitarnych o przepustowości do 25m3/d dla miejscowości Kruszyn. Szczegółowy opis zadania nr 4 zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 12
                                                Wójt Gminy Krypno

                                                                 Marek Stankiewicz

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

www.rpowp.wrotapodlasia.pl

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas-Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2012-08-03

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2012-08-03

Data modyfikacji: 2012-08-03

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2012-08-03