Ogłoszenie o 3zmianie treści SIWZ ubezp.

GMINA KRYPNO                                                                                                                                                                          Krypno, 10.12. 2012 r.

 

 

Zmiana treści SIWZ

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego p.n.:

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

 

Zamawiający  na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami)  

 

1. Zmieni się treść Klauzuli Nr 14 – Załącznik nr 3, część I zamówienia, I. Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony, która otrzymuje brzmienie:

 

 1. Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że do sumy ubezpieczenia zostaje włączona kwota przezornej sumy ubezpieczenia, przez którą strony rozumieją kwotę w wysokości 100.000,00 zł, która w przypadku szkody służyć będzie do wyrównania ewentualnego niedoubezpieczenia wynikającego z niedoszacowania sum ubezpieczenia dla poszczególnych składników majątku ubezpieczonych w systemie na sumy stałe (w tym również
  w przypadku kiedy suma ubezpieczenia danego składnika majątkowego przyjęta w wartości księgowej brutto będzie niższa niż wysokość szkody określona na podstawie kosztorysu wewnętrznego lub zewnętrznego). Limit odpowiedzialności każdorazowo ulega pomniejszeniu o wypłacone na podstawie tej klauzuli odszkodowanie (nie ma tu zastosowania klauzula automatycznego wyrównania sum ubezpieczenia). Maksymalna wypłata odszkodowania nie może przekroczyć wartości odtworzeniowej danego składnika majątkowego. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

2. Zmieni się treść Klauzuli Nr 18 – Załącznik nr 3, część I zamówienia, I. Klauzule dodatkowe rozszerzające zakres ochrony, która otrzymuje brzmienie:

 1. Klauzula warunków i taryf - w przypadku doubezpieczania lub podwyższania sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie będą miały warunki umowy oraz składki/stawki nie mniej korzystne niż obowiązujące w ofercie Ubezpieczyciela. Wszelkie zwroty składek wynikające ze zmniejszenia sum ubezpieczenia z tytułu sprzedaży poszczególnych składników majątku w okresie ubezpieczenia oraz dopłaty składek z tytułu realizowanych doubezpieczeń będą wyliczane systemem pro rata za każdy dzień udzielonej ochrony. Dotyczy wszystkich ryzyk za wyjątkiem ubezpieczenia OC.

3. Zmieni się treść zapisów dotycząca rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej o szkody wyrządzone w związku z administrowaniem i utrzymaniem sieci dróg – Załącznik nr 3, część I zamówienia, III. Ryzyka podlegające ubezpieczeniu, A. Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej, która otrzymuje brzmienie:

rozszerzenie odpowiedzialności o szkody rzeczowe i szkody osobowe wyrządzone w związku z administrowaniem i  utrzymaniem sieci dróg, ulic i chodników (łączna długość dróg Ubezpieczającego – 73,96 km), w tym w szczególności:

 • odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z administrowaniem i utrzymaniem sieci dróg, ulic i chodników, obiektów mostowych i przepustów drogowych,
 • odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek złego stanu technicznego jezdni oraz chodników, wynikającego z uszkodzeń ich nawierzchni (ubytki, koleiny, przełomy, zapadnięcia części jezdni itp.),
 • odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek przeszkód na jezdni (przedmioty, materiały porzucone lub naniesione na jezdnię, także rozlane ciecze itp.),
 • odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek leżących (lub spadających) na jezdni lub poboczu drzew, konarów, gałęzi itp.,
 • odpowiedzialność za szkody spowodowane zimową śliskością nawierzchni,
 • odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z nienormatywną skrajnią poziomą i pionową drogi spowodowaną zadrzewieniem, mostami i zabudową itp.,
 • odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wyrw w poboczach dróg,
 • odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia włazów kanalizacji deszczowej,
 • odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku braku odpowiedniego znaku drogowego pionowego i poziomego,
 • odpowiedzialność za szkody z powodu przerw w pracy sygnalizacji świetlnej lub niewłaściwej jej pracy,
 • odpowiedzialność za szkody z powodu prowadzenia prac bieżącego utrzymania dróg , ulic i chodników prowadzonych przez zarządcę drogi,
 • odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wykorzystywania w trakcie prowadzenia robót drogowych młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów lub walców, a także wynikające z niewłaściwego zabezpieczenia robót drogowych,
 • odpowiedzialność za szkody powstałe w instalacjach naziemnych i podziemnych podczas prowadzenia robót drogowych,
 • odpowiedzialność za szkody spowodowane złym stanem technicznym sprzętu i urządzeń, wykorzystywanych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub, za którego konserwacje i przegląd ponosi odpowiedzialność Ubezpieczający/Ubezpieczony albo wynikające z wykorzystania sprzętu i urządzeń parametrach niewłaściwych ze względu na wymogi techniczne lub technologiczne.

Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewidują dla zarządcy drogi terminy, w których musi on podjąć działania w przypadku wystąpienia szkody bądź zagrożenia na drodze, to zarządca drogi zobowiązany jest do niezwłocznego, tj. w ciągu 72 godzin od powzięcia informacji o szkodzie lub zagrożeniu, oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda lub powstało zagrożenie. Zarządca drogi zobowiązuje się do usuwania zagrożeń, o których mowa wyżej w ciągu 3 dni od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości o szkodzie lub zagrożeniach, chyba że warunki atmosferyczne lub możliwości techniczne zarządcy drogi nie pozwalają na usunięcie tych zagrożeń. Krótsze terminy określone
w ogólnych warunkach ubezpieczenia zostają wydłużone odpowiednio do 72 godzin.

Brak oznakowania miejsca zagrożenia lub usunięcia zagrożenia w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela tylko
w odniesieniu do szkód powstałych po określonych powyżej terminach.

 

Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: 200 000,00 zł

 

 

UWAGA:       Drogi zakwalifikowane do kategorii dróg gminnych  w okresie ubezpieczenia zostaną automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową.

 

 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2012-12-10

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2012-12-10

Data modyfikacji: 2012-12-10

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2012-12-10