Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ

Krypno, dn. 06.06.2012r.

 

Or. 271.3.2012

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy  przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie i obsługę kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 1.383.754zł”

 

             Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759 z późn. zm.) „W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”

Gmina Krypno zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 05.06.2012r. Nr Or.271.3.2012 poprzez zmianę brzmienia Rozdziału III Przedmiot Zamówienia ust.1 pkt.14.

 

Po zmianie Rozdział III Przedmiot Zamówienia ust.1 pkt.14 brzmi:

„Spłata kredytu nastąpi w 32 (trzydziestu dwóch) ratach kwartalnych płatnych do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał lub według zasad obowiązujących w banku, przy czym spłata pierwszej raty nastąpi 30.03.2013r., a ostatniej 30.12.2020r.”

 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

 

                                                                 Wójt Gminy Krypno

                                                                 Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2012-06-06

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2012-06-06

Data modyfikacji: 2012-06-06

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2012-06-06