Przetarg na dostawę oleju 2012/2013

Dostawa oleju opałowego w sezonie 2012/2013
Numer ogłoszenia: 353670 - 2012; data zamieszczenia: 18.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Krypno , Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne, woj. podlaskie, tel. 085 7169033, faks 085 7169035.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakrypno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego w sezonie 2012/2013.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia, są dostawy w odstępach czasowych (co jakiś czas) oleju opałowego, w sezonie grzewczym 2012/2013 nabywanego na podstawie umowy sprzedaży, do n/w kotłowni:

1) Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, pojemność magazynowa zbiorników dm3 (litrów) - 3 000,

2) Świetlica wiejska w Kruszynie, Kruszyn 1, pojemność magazynowa zbiorników dm3 (litrów) - 1000,

3) Gminny Ośrodek Kultury, Krypno Wielkie 9, pojemność magazynowa zbiorników dm3 (litrów) - 1 500,

4) Hala Sportowo-Widowiskowa, Krypno Kościelne 48, pojemność magazynowa zbiorników dm3 (litrów) - 8 000,

5) Publiczne Gimnazjum w Krypnie, Krypno Kościelne 48, pojemność magazynowa zbiorników dm3 (litrów) - 10 000,

6) Szkoła Podstawowa w Długołęce, Długołęka 50, pojemność magazynowa zbiorników dm3 (litrów) - 4 500,

7) Szkoła Podstawowa w Górze, Góra 71, pojemność magazynowa zbiorników dm3 (litrów) - 3 600,

8) Szkoła Podstawowa w Rudzie, Ruda 71, pojemność magazynowa zbiorników dm3 (litrów) - 4 500;

9) Świetlica wiejska w Zastoczu, Zastocze 29A, pojemność magazynowa zbiorników dm3 (litrów) - 1500.

Razem 37 600 litrów.

2. Przewidywanie łączne zapotrzebowanie oleju opałowego w sezonie grzewczym 2012/2013 wyniesie około 120 000 litrów.

3. Wymagane charakterystyczne parametry oleju opałowego: 1) Gęstość w temperaturze 15 stopni C, nie wyższa niż 0,860 g/ml 2) Temperatura zapłonu, nie niższa niż 56 stopni C 3) Lepkość kinetyczna w temperaturze 20 stopni C, nie większa niż 6,00 mm2/s 4) Skład frakcyjny; - do 250 stopni C destyluje nie więcej niż 65% / V / V 5) - do 350 stopni C destyluje nie mniej niż 85% / V / V 6) Zawartość siarki nie więcej niż 0,50% m / m 7) Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, nie większa niż 0,3% / m / m 8) Pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01% / m / m 9) Zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg 10) Całkowita wartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg 11) Wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg 12) Temperatura płynięcia nie wyższa niż -20 stopni C 4. Oznaczenie wg Kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 09135000-4 - oleje opałowe. 5. Zamawiający zastrzega +/- 20% odstępstwa od podanych ilości..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.50.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 3.000,- zł (słownie: trzy tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art.45 ust.6 ustawy. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Knyszyn O/Krypno Nr 14 8076 0001 0010 5082 2000 0120. 4. Wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, dokumenty potwierdzające wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 7. Wadium wnoszone w innej formie, niż w pieniądzu powinno zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art.46 ust. 4a i ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny w oparciu o dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. posiadają koncesję na obrót paliwami ciekłymi

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl/Przetargi/2012/przetargi_2012.htm
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno, pok. nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.09.2012 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno, pok. nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2012-09-18

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2012-09-18

Data modyfikacji: 2012-09-18

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2012-09-18