Przetarg na kredyt długoterminowy

Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 1.383.754 zł
Numer ogłoszenia: 188932 - 2012; data zamieszczenia: 05.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Krypno , Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne, woj. podlaskie, tel. 085 7169033, faks 085 7169035.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakrypno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 1.383.754 zł.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.383.754 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu kredytu w walucie polskiej w kwocie 1.383.754 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery zł) na warunkach określonych w SIWZ i umowie kredytu. 2) Kredyt udzielony będzie na 8 letni okres spłaty. 3) Wykonawca otworzy rachunek kredytowy w dniu wykorzystania I raty kredytu i prowadzić go będzie nieodpłatnie w okresie obowiązywania umowy. 4) Wykonawca uruchomi środki kredytu w wysokości i terminach wskazanych przez Zamawiającego, bez składania odrębnego wniosku kredytowego podlegającego rozpatrzeniu. 5) Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 28 grudnia 2012r. 6) Kwota wykorzystanego kredytu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej, równej wysokości stawki bazowej powiększonej o stałą marżę Wykonawcy, ustaloną na podstawie złożonej oferty. 7) Zobowiązania Zamawiającego z tytułu odsetek od kredytu regulowane będą w kwartalnych okresach obrachunkowych jako suma zmiennej stawki bazowej WIBOR dla złotowych depozytów 3-miesięcznych na rynku międzybankowym, z ostatniego notowania w miesiącu poprzedzającym kwartał, za który naliczane będą odsetki, powiększonej o stałą marżę Wykonawcy ustaloną na podstawie złożonej oferty. 8) Odsetki będą naliczane na bazie 365 dni w roku, przy czym w kwartale przyjmuje się liczbę dni przypadających w danym kwartale, a każdy dzień za 1/365 część roku. 9) Dopuszcza się możliwość udzielenia kredytu ze środków międzynarodowych. 10) Marża Wykonawcy obejmująca wszelkie opłaty, prowizje i inne korzyści bankowe jest stała w umownym okresie kredytowania. 11) Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w kwartalnych okresach obrachunkowych, zgodnie z faktyczną liczbą dni kwartału kalendarzowego i płatne nie później niż ostatniego dnia roboczego miesiąca kończącego kwartał, za który zostały naliczone, przy czym: a) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu i kończy się ostatniego dnia kwartału kalendarzowego. b) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu całkowitej spłaty kredytu. 12) W każdym okresie obrachunkowym wchodzącym w skład umownego okresu kredytowania stopa oprocentowania kredytu będzie stała. 13) Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu, lub do odroczenia terminu spłaty ustalonych rat kredytu i odsetek bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat, w przypadku niepełnego wykorzystania kredytu Zamawiający nie ponosi dodatkowych opłat. 14) Spłata kredytu nastąpi w 36 (trzydziestu sześciu) ratach kwartalnych płatnych do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał lub według zasad obowiązujących w banku, przy czym spłata pierwszej raty nastąpi 30.03.2013r., a ostatniej 30.12.2020r. 15) Jeżeli data spłaty kredytu lub odsetek przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, spłata następuje w poprzedzającym dniu roboczym przed terminem określonym w umowie kredytu. 16) Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 2. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 66.11.30.00-5 - usługi udzielania kredytu. 3. Celem zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego, wraz ze SIWZ zamieszcza się na stronie internetowej następujące dokumenty: a) sprawozdanie Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP, Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z za 2011 rok oraz I kwartał 2012roku, b) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2011 rok, c) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie: - projektu budżetu na 2012 rok; - sfinansowania deficytu budżetowego na 2012 rok; - możliwości spłaty kredytu długoterminowego. d) uchwała budżetowa na 2012r. wraz ze zmianami.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2020.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający dokona oceny w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ustawy - Prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się możliwość zmiany harmonogramu spłat rat kredytu za zgodą obu stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl/Przetargi/2012/przetargi_2012.htm
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno, pok. nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2012 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno, pok. nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2012-06-05

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2012-06-05

Data modyfikacji: 2012-06-05

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2012-06-05