Ogłoszenie o przetargu na samochód pożarniczy

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

 

Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne, tel. 85 7169033, 857169041, fax 85 7169035 ogłasza przetarg na sprzedaż pojazdu:

 

1.       Samochód specjalny pożarniczy, STAR 26P, rok produkcji 1972 nr rej. BKB 035N, nr fabryczny 30204, nr silnika 91642, cena wywoławcza 3 300, - zł ( trzy tysiące trzysta).

 

Sprzedawany pojazd można obejrzeć na placu przed Ochotniczą Strażą Pożarną w Krypnie, Krypno Kościelne 3.

 

Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Krypnie, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno, pokój nr 3, w dniu 27 czerwca 2012 r.  o godzinie 9.00.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości  200,- zł ( dwieście), od sprzedawanego pojazdu.

Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Urzędu Gminy Krypno nr 14 8076 0001 0010 5082 2000 0120 do dnia 27 czerwca 2012 r. do godz. 9.00. Dowód wniesienia wadium oferent dołącza do złożonej oferty.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

Nabywca zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży i zapłacić cenę nabycia w terminie do 29 czerwca 2012 r.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia. 

Oferta pisemna złożona w przetargu powinna zawierać:

1)       imię i nazwisko i adres lub nazwę (fimę) i siedzibę oferenta, nr telefonu,

2)       oferowaną cenę

3)       oświadczenie oferenta, ze zapoznał się stanem pojazdów,

4)       oznaczenie pojazdu, którego oferta dotyczy,

5)       czytelny podpis oferenta

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu przetargu.

 

Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.

 

 

 

 

   Krypno, dnia 13 czerwca 2012 r.                                                                                                                                                                                Wójt Gminy Krypno

                                                                                                                                                                                                                                       Marek Stankiewicz

                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jan Dobrzyński - Referat Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2012-06-13

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2012-06-13

Data modyfikacji: 2012-06-13

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2012-06-13