Przetarg na samochody pożarnicze

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne, tel. 85 7169033, 857169041, fax 85 7169035 ogłasza przetarg na sprzedaż pojazdów:

 

1.       Samochód specjalny pożarniczy, FSC STAR A-29, rok produkcji 1973 nr rej. BO 9312, nr fabryczny 27325, cena wywoławcza 2 000, - zł ( dwa tysiące)
2.      
Samochód specjalny pożarniczy, STAR 26 GBMA 2/8, rok produkcji 1974, nr rej. BMN H415, nr fabryczny 130628, cena wywoławcza 2 000,- zł ( dwa tysiące)

 

Sprzedawane pojazdy można obejrzeć na placu przed Ochotniczą Strażą Pożarną w Krypnie, Krypno Kościelne 3.

 

Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Krypnie, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno, pokój nr 3, w dniu 20 stycznia 2012 r.  o godzinie 11.00.

 

Warunkiem przystąpienie do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości  200,- zł ( dwieście), od każdego sprzedawanego pojazdu.

Wadium należy wnieść w pieniądzu na rachunek Urzędu Gminy Krypno nr 14 8076 0001 0010 5082 2000 0120 do dnia 20 stycznia 2012 r. do godz. 11.00. Dowód wniesienia wadium oferent dołącza do złożonej oferty.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

Nabywca zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży i zapłacić cenę nabycia w terminie do 25 stycznia 2012 r.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia. 

Oferta pisemna złożona w przetargu powinna zawierać:

1)       imię i nazwisko i adres lub nazwę (fimę) i siedzibę oferenta, nr telefonu,

2)       oferowaną cenę

3)       oświadczenie oferenta, ze zapoznał się stanem pojazdów,

4)       oznaczenie pojazdu, którego oferta dotyczy,

5)       czytelny podpis oferenta

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu przetargu.

 

Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.

 

 

 

 

   Krypno, dnia 05 stycznia 2011 r.                                         

Metryka strony

Udostępniający: Jan Dobrzyński - Referat Gospodarki Komunalnej

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2012-01-05

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2012-01-05

Data modyfikacji: 2012-01-05

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2012-01-05