Przetarg na sprzedaż garaży

OGŁOSZENIE

o przetargu ustnym nieograniczonym – na zbycie nieruchomości zabudowanych,

 będących własnością Gminy Krypno

            Wójt Gminy Krypno, jako organ właściwy w sprawach gospodarki nieruchomościami regulowanej przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), ogłasza w dniu 06 grudnia 2012 roku na dzień 10 stycznia 2013 roku przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy.

Przetarg będzie prowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).

Przedmiotem przetargu będzie możliwość nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanych sześciu odrębnych lokali niemieszkalnych /garaży/ wchodzących w skład zespołu garażowego, położonego w miejscowości Krypno Kościelne, na działce ewidencyjnej nr 98/7 o powierzchni 0,0578ha oznaczanej wg księgi wieczystej nr KW BI1B/00029799/4.

  1. Garaż nr 1 o pow.  15,80m2 , udział w działce 1/6, cena wywoławcza 2.455,-zł:
  2. Garaż nr 2 o pow.  15,80m2 , udział w działce 1/6, cena wywoławcza 2.455,-zł:
  3. Garaż nr 3 o pow.  15,80m2 , udział w działce 1/6, cena wywoławcza 2.455,-zł:
  4. Garaż nr 4 o pow.  15,80m2 , udział w działce 1/6, cena wywoławcza 2.455,-zł:
  5. Garaż nr 5 o pow.  15,80m2 , udział w działce 1/6, cena wywoławcza 2.455,-zł:
  6. Garaż nr 6 o pow.  15,80m2 , udział w działce 1/6, cena wywoławcza 2.455,-zł:

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 stycznia 2013 roku (czwartek) o godzinie 10:00

w siedzibie Urzędu Gminy Krypno,  Krypno Kościelne 23B  (pokój nr 3).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto Urzędu Gminy Krypno Nr 27 8076 0001 0010 5082 2000 0080 w PBS O/Krypno do dnia 07 stycznia 2012 roku wadium w wysokości 250,00 zł. (liczy się data wpływu wadium na konto).

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

Postąpienie w przetargu wynosi 40,-zł.

Wykaz umieszczono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w terminie od 23.10.2012r. do dnia 13.11.2012r. W terminie 6 tygodni od dnia 23.10.2012r. nikt nie złożył oświadczenia o skorzystaniu z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości i przyjęciu ceny sprzedaży w trybie art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów dotyczących sprzedaży w/w działki zabudowanej 6  boksami garażowymi.

Szczegółowe, dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Siedzibie Urzędu Gminy Krypno, pok. nr 7, tel. 085/7169076

                                              

                                              Wójt Gminy Krypno

                                                                                                                           /-/ Marek Stankiewicz                                                                             

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Świerczewska - Referat Finansowy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2012-12-07

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2012-12-07

Data modyfikacji: 2012-12-07

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2012-12-07