Przetarg wod-kan z RPO

 

 

 

                                                                                          

                 

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

Krypno Kościelne: Budowa infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne, woj. podlaskie, tel. 085 7169033, faks 085 7169035.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia składa się z następujących zadań: ZADANIE 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszyn o łącznej długości 746m. Szczegółowy opis zadania nr 1 zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 11. ZADANIE 2. Budowa sieci wodociągowej we wsi Ruda o łącznej długości L=3525,40m. Szczegółowy opis zadania nr 2 zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 10. ZADANIE 3. Budowa stacji uzdatniania wody we wsi Ruda wraz z przebudową sieci wodociągowej wody surowej ze studni do stacji uzdatniania wody w Rudzie. Szczegółowy opis zadania nr 3 zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 12. ZADANIE 4. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kruszyn. Przedmiotem zadania jest budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków sanitarnych o przepustowości do 25m3/d dla miejscowości Kruszyn. Szczegółowy opis zadania nr 4 zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 9. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla każdego zadania wchodzącego w skład przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót dla poszczególnych zadań zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załączniki nr 9, 10, 11, 12. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem określeń/oznaczeń, o których mowa w art. 29 ust.3 i art.30 ust.1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przyjąć że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie lub równoważny, równoważnie opisanym. Z uwagi na wskazanie w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót znaków towarowych oraz nazw producentów, Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych, to jest ofert w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót będą zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi, to jest takimi których parametry odpowiadają lub przewyższają parametry urządzeń lub materiałów wskazanych przykładowo w opisie przedmiotu zamówienia. Za urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. W przypadku zaoferowania urządzeń bądź materiałów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu tych urządzeń i materiałów wraz z podaniem nazwy producenta, dokładnego oznaczenia danego urządzenia lub materiału oraz załączenia stosownych dokumentów pozwalających ocenić równoważność do urządzeń lub materiałów przykładowo wskazanych, np. atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta potwierdzająca parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy zamiana urządzeń spowoduje konieczność wykonania nowej dokumentacji projektowej zamiennej Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt do jej wykonania oraz uzyskania wszelkich dokumentów niezbędnych dla realizacji Inwestycji w oparciu o tę dokumentację..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.26-7, 45.25.21.27-4, 45.23.13.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
·         Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: Zadanie 1 - 10.000,-zł (dziesięć tysięcy złotych); Zadanie 2 - 10.000,-zł (dziesięć tysięcy złotych); Zadanie 3 - 5.000,-zł (pięć tysięcy złotych); Zadanie 4 - 10.000,-zł (dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art.45 ust.6 ustawy. 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Knyszyn O/Krypno Nr 14 8076 0001 0010 5082 2000 0120. 4. Wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, dokumenty potwierdzające wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 6. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 7. Wadium wnoszone w innej formie, niż w pieniądzu powinno zawierać bezwzględne i nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia do wypłaty kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art.46 ust. 4a i ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych..
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty wymagane w rozdziale VI niniejszej specyfikacji wg metody spełnia nie spełnia.
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli: a) dla zadania 1 - wybudowali co najmniej 1 grawitacyjną sieć kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż 500m. b) dla zadania 2 - wybudowali co najmniej jedną sieć wodociągową o długości min. 1000m; b) dla zadania 3 - wybudowali lub zmodernizowali co najmniej jedną stację uzdatniania wody o wydajności układu technologicznego min Q = 10 m³/h; d) dla zadania 4 - wybudowali lub zmodernizowali co najmniej jedną oczyszczalnię ścieków o wydajności min. 15m3/h. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty wymagane w rozdziale VI niniejszej specyfikacji wg metody spełnia nie spełnia.
·         III.3.3) Potencjał techniczny
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: dysponują osobami posiadającymi uprawnienia i przygotowanie zawodowe do realizacji robót objętych zamówieniem tj. kierowników budowy i robót o specjalności: a) dla zadania 1 - instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz drogowej; b) dla zadania 2 - instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz drogowej; c) dla zadania 3 - konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych oraz drogowej; d) dla zadania 4 - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych oraz drogowej. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty wymagane w rozdziale VI niniejszej specyfikacji wg metody spełnia nie spełnia.
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę: a) dla zadania 1 - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 800tys. zł; b) dla zadania 2 - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 600tys. zł; c) dla zadania 3 - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 200tys. zł; d) dla zadania 4 - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 800tys. zł. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty wymagane w rozdziale VI niniejszej specyfikacji wg metody spełnia nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·         informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
oświadczenie osoby fizycznej w zakresie art.24 ust.1 pkt 2
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość, niżej określonych, zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana terminu realizacji - a) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót oraz zachowania właściwej technologii wykonania robót; b) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych koniecznych do wykonania zamówienia; c) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; d) w przypadku działania siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego; e) w przypadku innych okoliczności niepowstałych z winy Wykonawcy; 2) zmiana warunków płatności - w przypadku konieczności dostosowania warunków płatności do wymagań określonych przez instytucję współfinansującą zadanie (dofinansowanie w ramach RPOWP); 3) zmiana korzystna dla Zamawiającego (np. roboty zamienne, zmniejszenie zakresu a z tym związane zmniejszenie wynagrodzenia) - określona protokołem zasadności wprowadzenia zmian, zaakceptowanym przez Zamawiającego i Wykonawcę; 4) zmiany wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (np. zmiana unormowań prawnych, zmiany organizacyjne stron, zmiana stawki podatku VAT itp.) - za wspólną zgodą Stron.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:www.gminakrypno.pl i bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Krypno Kościelne 23B 19-111 Krypno.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Krypno Krypno Kościelne 23B 19-111 Krypno pok. nr 3.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszyn.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: łączna długość kanalizacji sanitarnej stanowi 746m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót stanowi dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 11 do SIWZ..
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2012.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Budowa sieci wodociągowej we wsi Ruda.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Sieć wodociągowa o łącznej długości L=3525,40m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót dla poszczególnych zadań zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załączniki nr 10.
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2012.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Budowa stacji uzdatniania wody we wsi Ruda..
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót dla poszczególnych zadań zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załączniki nr 12..
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.26-7.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2013.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kruszyn.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót dla poszczególnych zadań zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załączniki nr 9, 10, 11, 12.
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.27-4.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2012.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Wójt Gminy Krypno
Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2012-07-20

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2012-07-24

Data modyfikacji: 2012-07-24

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2012-07-24