wyjaśnienia do SIWZ przet.wod.kan

 

 

 

                                             

 

Or.271.4.2012                                                                                                                                                                                        Krypno, dn. 02.08.2012r.

 
Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno
Tel. 85/7169033, fax. 85/ 7169035
Strona: www.gminakrypno.pl i http:bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 546-13-38-716
 
 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Odpowiedź na zapytania
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Budowę infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno
 
1.     Prośba o wyjaśnienie rozbieżności między projektem budowlanym a przedmiarem tj. w projekcie konstrukcja nawierzchni składa się z:
- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr.4cm,
- podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o gr.5cm,
- podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego o gr. 15 cm, a w przedmiarze:
- podbudowa o gr. 15 cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 18%,
- nawierzchnia z mieszanek min-bitumicznych warstwa wiążąca asfaltowa o gr. 4cm,
- nawierzchnia z mieszanek min-bitumicznych warstwa wiążąca asfaltowa o gr. 4cm- dodatkowe 2cm,
- nawierzchnia z mieszanek min-bitumicznych warstwa ścieralna asfaltowa o gr. 4cm.
Odp. Do wyceny należy przyjąć wartości podane w projekcie budowlanym.
2.     Ze względu na rozbieżności pomiędzy dokumentacją techniczną, SIWZ i przedmiarem robót, prosimy o uściślenie zakresu wykonania kanalizacji sanitarnej, podając odcinki numerami studni, określając ich długość i średnicę. Wg SIWZ należy wykonać 746mb sieci głównej kanalizacji sanitarnej, wg załączonych profili i planu sytuacyjnego rys. nr 1a, powinno być 813mb. Ponadto prosimy o wyjaśnienie, czy wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej wchodzi w zakres w/w przetargu?
Odp. Projektowana długość sieci kanalizacji sanitarnej +przyłącza wynosi:
Sieć – PCV200 – 512m (25+19+21+20+5+16+15+21+16+21+20+19+11+21+30+17+13+ 22+19+12+13+17+21+10+10+15+23+31+9) =512,0m + PCV160 – 234m = 746,0m
Przykanaliki – PCV160 – 233,0m
Łączna długość sieci z przykanalikami – 979,0m
3.     Prosimy o załączenie wyników badań geologicznych, ponieważ dokumentacja techniczna nie określa precyzyjnie warunków gruntowo-wodnych na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej, a tym samym uniemożliwia wycenę robót związanych z wymianą gruntu i odwodnienia wykopów.
Odp. Badania geologiczne w załączeniu.
4.     Prosimy o potwierdzenie, że odbudowa nawierzchni asfaltowej ma być wykonana zgodnie z opisem technicznym projektu budowlano-zamiennego – pkt 3.2, a nie zgodnie z przedmiarem robót.
Odp. Odbudowa nawierzchni ma być wykonana zgodnie z opisem technicznym projektu.
5.     Prosimy o podanie zakresu odbudowy nawierzchni gruntowych, czy na całej szerokości drogi, czy tylko po wykopach. W przedmiarze kanalizacji sanitarnej pkt. 15 przyjęto odtworzenie nawierzchni gruntowych o powierzchni 1229,6m2 , przyjmując szerokość 5,3m.
Odp. Odbudowa nawierzchni tylko po wykopach, tam gdzie nawierzchnia zostanie uszkodzona przy budowie kanalizacji.
6.     W przedmiarze robót na wykonanie kanalizacji sanitarnej błędnie określono ilość chodników, rozbiórkę przyjęto w ilości 219m2, natomiast odtworzenie w ilości 725m2. Prosimy o korektę.
Odp. Odtworzenie tylko tych chodników, które należy rozebrać – powierzchnia 219m2.
7.     Czy Zamawiający będzie wymagał szczelności wykonania kanalizacji sanitarnej przy użyciu kamery TV?
Odp. Nie
8.     Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajecie pasa drogowego dróg gminnych na trasie wykonania projektowanych sieci?
Odp. Nie
9.     Prosimy o jednoznaczne określenie konstrukcji odbudowywanej nawierzchni, ponieważ konstrukcja z przedmiaru i z opisu technicznego różnią się od siebie:
- w opisie jest 6cm podbudowa bitumiczna, natomiast w przedmiarze jest to warstwa wiążąca;
- w opisie jest podbudowa kruszywowa z kruszywa łamanego, natomiast w przedmiarze ujęto z kruszywa naturalnego z dodatkiem 18% łamanego.
Odp. Odtworzenia należy wykonać w technologii zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego.
10. Z uwagi na występujące różnice między specyfikacją, dokumentacją a przedmiarem prosimy o jednoznaczne określenie rur, jego klasy oraz wytrzymałości wykonania kanalizacji sanitarnej.
Odp. Należy montować rury z PCV (wyłącza się spieniony) jako rury dwuścienne z przedłużonym kielichem, klasa wykonania – zapewniająca sztywność pierścieniową nie mniej jak 8kN/m2 (zgodnie z opisem technicznym)
11. Prosimy o wyjaśnienie po czyjej stronie będą koszty związane z zajęciem pasa drogowego w związku z budową kanalizacji sanitarnej.
Odp. Koszty po stronie Wykonawcy.
 
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas-Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2012-08-02

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2012-08-02

Data modyfikacji: 2012-08-03

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2012-08-02