Wyjaśnienia2 treści SIWZ na kredyt

Krypno, dn. 18.06.2012r.

 

Or.271.3.2012                          

                                                               

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno
Tel. 85/7169033, fax. 85/ 7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona:
www.gminakrypno.pl i http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 546-13-38-716

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Odpowiedź na zapytania

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługa kredytu złotowego długoterminowego w kwocie 1.383.754zł.


1. Prosimy o informację czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika?

Odpowiedź: Tak

 

2. Prosimy o informację czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 Prawa bankowego. Jeżeli tak to prosimy o informację czy na oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie złożona kontrasygnata skarbnika?

Odpowiedź: Tak

 

3. W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:

a)  terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujący zapis w umowie kredytowej: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 14 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu. ”,

   Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego zapisu to prosimy o propozycji analogicznego zapisu.

Odpowiedź:  Odpowiedź na powyższe pytanie zawiera rozdz. XV ust. 5 SIWZ

4. W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją /–ami z UE, prosimy o informację czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.

a)       Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu.

b)       Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

 

Odpowiedź: Tak, umowa o dofinansowanie inwestycji z UE na kwotę 500.000 zł

5. Czy Zamawiający przewiduje zmianę istotnych warunków umowy kredytowej w świetle art. 144 PZP (np. termin, zmiana harmonogramu spłaty kredytu, wydłużenie okresu obowiązywania umowy – nie dotyczy wcześniejszej spłaty. Jeżeli tak to prosimy o wskazanie przedmiotu planowanej zmiany oraz przyczyny jej powstania

 

Odpowiedź: Odpowiedź na powyższe pytanie zawiera rozdz. XV ust. 5 SIWZ.

6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na sfinansowanie kredytu ze środków przekazanych przez Europejski Bank Inwestycyjny. Bank motywuje swoją prośbę możliwością zaoferowania preferencyjnych warunków cenowych dla kredytu udzielonego ze środków Międzynarodowej Instytucji Finansowej. Należy zaznaczyć, że Państwa zgoda leży w interesie publicznym, bowiem przyczynia się do obniżenia marży kredytowej a tym samym obniżenia kosztu zamówienia i nie stanowi modyfikacji SIWZ w rozumieniu art. 38 ust 4 pzp.

 

Odpowiedź:  Wyrażamy zgodę

 

7.  W przypadku zgody Zamawiającego na współfinansowanie kredytu ze środków EBI, w celu ustalenia jaka część kredytu może zostać objęta finansowaniem kredytu z EBI, prosimy o przedstawienie listy inwestycji finansowanych przy wykorzystaniu kredytu oraz przedstawienie ich krótkiej charakterystyki obejmującej:

a.      Nazwę przedsięwzięcia,

b.      Przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia,

c.       Krótki opis inwestycji (obejmujący podstawowe założenia projektowe) lub (jeśli Zamawiający dysponuje takimi dokumentami) biznes plan/studium wykonalności,

d.      Informację czy Zamawiający ma możliwość odzyskania podatku VAT dla inwestycji (tzn. czy koszty rozliczane będą w kwotach netto czy brutto),

e.      Całkowity koszt inwestycji brutto i netto;

f.       Źródła finansowania przedsięwzięcia, w podziale na:

-   Środki własne,

-   Kredyt,

-   Dotacja UE,

-   Inne (jakie?),

g.      Informację, czy w ramach przedsięwzięcia planowany jest zakup używanych środków trwałych, jeśli tak w jakiej kwocie?

h.      Informację, czy dla przedsięwzięcia konieczne jest sporządzenie analizy oddziaływania na środowisko. Jeśli analiza jest konieczna, jaki jest etap prac nad raportem Oceny Oddziaływania na Środowisko?

Ta część kredytu, która służy finansowaniu deficytu budżetowego nie związanego z realizacją inwestycji nie może zostać objęta finansowaniem ze środków EBI.

 

Odpowiedź: Inwestycje finansowane przy wykorzystaniu kredytu w 2012 r. wynikają z Załącznika Nr 3 Zadania inwestycyjne w 2012 r. do Uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2012 r. z 23.05.2012 r. (poz. 11 i 14)

Są to:

1)       Zakup koparki – kwota kredytowania 96.780 zł

2)       Budowa świetlicy wiejskiej w Zastoczu

a.       realizacja projektu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Zastoczu wraz z zagospodarowaniem terenu”

b.       VII.2011 r. – VII.2012 r.

c.        Cel: Podniesienie standardu świadczonych usług społeczno-kulturalnych oraz stworzenie miejsca spotkań, zebrań, szkoleń, pokazów i ćwiczeń zespołu folklorystycznego dla mieszkańców Zastoczu poprzez budowę świetlicy wiejskiej.

d.       Zamawiający nie ma możliwości  odzyskania podatku VAT dla inwestycji

e.       Koszt netto 983.999 zł, brutto 1.210.278 zł

f.        Źródła finansowania: środki własne – 30.878 zł

                                              kredyt – 699.970 zł

                                              dofinansowanie z UE – 479.430 zł

g.       Nie planuje się zakupu używanych środków trwałych

h.       Nie jest konieczne sporządzenie analizy oddziaływania na środowisko.

 

8.   Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy w JST prowadzony był program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Odpowiedź:  Nie

 

9.      Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego działania windykacyjne zadłużenia w bankach.

Odpowiedź:  Nie

 

10.      Prosimy o informację czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).

Odpowiedź:  Nie

 

11.  Czy Zamawiający potwierdza, że do naliczania odsetek należy stosować kalendarz rzeczywisty ?

Odpowiedź: Tak

 

12.      Oferenci proszą o następujące dokumenty :

1) Opinia RIO o projekcie WPF na 2012 rok i lata następne

2) Opinia RIO z wykonania budżetu za 2011 rok

3) Wykaz jednostek powiązanych organizacyjnie z Gminą Krypno

4) Dokumenty potwierdzające umocowanie osób do reprezentowania Gminy Krypno (zaświadczenie Komisji Wyborczej o wyborze Wójta, Uchwala Rady Gminy w sprawie powołania Skarbnika)

5) Zaświadczenie o nadaniu nr REGON i NIP Gminie Krypno

 

Odpowiedź:  Dok. z pkt. 1-3 będą zamieszczone jako załączniki.

Dok. z pkt 4-5 – Zamawiający stwierdza, iż powyższe dokumenty są zbędne do przygotowania oferty. Zostaną one dostarczone dla banku, z którym zostanie podpisana umowa na udzielenie kredytu

 

 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2012-06-18

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2012-06-18

Data modyfikacji: 2012-06-18

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2012-06-18