zmian SIWZ RPO przet.wodn-kan

 

 

 

                                                                              

 

 

Or.271.4.2012                                                                                                                                                                                       Krypno, dn. 02.08.2012r.

 
Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno
Tel. 85/7169033, fax. 85/ 7169035
Strona: www.gminakrypno.pl i http:bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 546-13-38-716
 
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Budowę infrastruktury z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krypno
 
            Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz.759 z późn. zm.) „W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie”
Gmina Krypno zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w wyniku pomyłki dotyczącej numerów poszczególnych zadań. Modyfikacja dotyczy jak niżej:
- W Rozdziale III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    ZADANIE 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszyn o łącznej długości 746m.   Szczegółowy opis zadania nr 1 zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 11.
zmienia się na:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kruszyn o łącznej długości 746m.   Szczegółowy opis zadania nr 1 zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 9.
 
2.    ZADANIE 3. Budowa stacji uzdatniania wody we wsi Ruda wraz z przebudową sieci wodociągowej wody surowej ze studni do stacji uzdatniania wody w Rudzie. Szczegółowy opis zadania nr 3 zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 12.
zmienia się na
Budowa stacji uzdatniania wody we wsi Ruda wraz z przebudową sieci wodociągowej wody surowej ze studni do stacji uzdatniania wody w Rudzie. Szczegółowy opis zadania nr 3 zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 11.
 
3.    ZADANIE 4. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kruszyn. Przedmiotem zadania jest budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków sanitarnych o przepustowości do 25m3/d dla miejscowości Kruszyn. Szczegółowy opis zadania nr 4 zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 9
zmienia się na:
Budowa stacji uzdatniania wody we wsi Ruda wraz z przebudową sieci wodociągowej wody surowej ze studni do stacji uzdatniania wody w Rudzie. Szczegółowy opis zadania nr 3 zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 12.
 
- W Rozdziale V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
 
1.     Ust. 4 pkt.c) dla zadania 3 – posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 200tys.zł
zmienia się na
c) ust.4 pkt. c) dla zadania 3 – posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 800tys.zł
 
2.     Ust. 4 pkt.d) dla zadania 4 – posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 800tys.zł
zmienia się na
d) ust.4 pkt.d) dla zadania 4 – posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 200tys.zł
 
- W Rozdziale VIII – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Ust. 1 Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
Zadanie 3 – 5.000,-zł (pięć tysięcy złotych);
Zadanie 4 – 10.000,-zł (dziesięć tysięcy złotych)
zmienia się na:
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
Zadanie 3 – 10.000,-zł (dziesięć tysięcy złotych);
Zadanie 4 – 5.000,-zł (pięć tysięcy złotych).
 
Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego na wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z modyfikacji SIWZ, przedłuża termin składania ofert na dzień 13 sierpnia 2012r. do godz. 945. Otwarcie nastąpi dnia 13 sierpnia 2012r. o godz. 1000.
 
                                                                 Wójt Gminy Krypno
                                                                 Marek Stankiewicz
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas-Zastępca Wójta

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2012-08-02

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2012-08-02

Data modyfikacji: 2012-08-03

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2012-08-02