Rokowania2 na dz. 387/3 w Górze

 

OGŁOSZENIE o rokowaniach

    

              Wójt Gminy Krypno działając na podstawie art.39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015r.1774)  oraz § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207 poz.2108/, ogłasza na dzień 25 lipca 2016r. o godzinie 1000 w pokoju nr 3 rokowania na sprzedaż działki nr 387/3 o powierzchni 0,0950 ha położonej w obrębie gruntów wsi Góra oznaczonej wg księgi wieczystej nr KW BI1B/00163315/9:

 1. Cena wywoławcza działki Nr 387/3 :  16.000 zł.
 2. Terminy przetargów i rokowań zakończone wynikiem negatywnym:  I przetarg – 17 grudnia  2015r.,   II  przetarg – 04 lutego 2016r.. III przetarg – 24 marca 2016r. i rokowania  - 20 maja 2016r.
 3. Obciążenia: brak
 4. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć najpóźniej w dniu  21 lipca 2016r. do godziny 1530 w kancelarii Urzędu Gminy Krypno, pok. nr 3 w zaklejonej kopercie z napisem „Rokowania – działka nr 387/3”.
 5. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłacenie na konto Urzędu Gminy Krypno – Bank Spółdzielczy Knyszyn O/Krypno Nr 14 8076 0001 0010 5082 2000 0120 do dnia 21 lipca 2016r. zaliczki w kwocie 1.600 zł (liczy się data wpływu zaliczki na konto).
 6. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
 1. Imię,  nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
 2. Datę sporządzenia zgłoszenia;
 3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 4. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

 1. Szczegółowe, dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Krypno, pok.  nr 7, tel.85/7169076.
 2. Jeżeli osoba ustalona w wyniku rokowań jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy Krypno odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie będzie podlegać zwrotowi.
 3. Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Krypno Kościelne, 08 lipca 2016r.

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Świerczewska - Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2016-07-08

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2016-07-08

Data modyfikacji: 2016-07-08

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2016-07-08