Rokowania na dz. 387/4 w Górze

 

OGŁOSZENIE

o rokowaniach po trzecim przetargu

    

              Wójt Gminy Krypno działając na podstawie art.39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015r.1774)  oraz § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207 poz.2108/, ogłasza na dzień 20 maja 2016r. o godzinie 1200 w pokoju nr 3 rokowania na sprzedaż działki nr 387/4 o powierzchni 0,0950 ha położonej w obrębie gruntów wsi Góra oznaczonej wg księgi wieczystej nr KW BI1B/00163315/9:

 1. Cena wywoławcza działki Nr 387/4 :  20.000 zł.
 2. Terminy przetargów zakończone wynikiem negatywnym:  I przetarg – 17 grudnia 2015r., II przetarg – 04 lutego 2016r., III przetarg – 24 marca 2016r.
 3. Obciążenia: brak
 4. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć najpóźniej w dniu  17 maja 2016r. do godziny 1530 w kancelarii Urzędu Gminy Krypno, pok. nr 3 w zaklejonej kopercie z napisem „Rokowania – działka nr 387/4”.
 5. Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłacenie na konto Urzędu Gminy Krypno – Bank Spółdzielczy Knyszyn O/Krypno Nr 14 8076 0001 0010 5082 2000 0120 do dnia 17 maja 2016r. zaliczki w kwocie 2.000 zł (liczy się data wpływu zaliczki na konto).
 6. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
 7. Imię,  nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
 8. Datę sporządzenia zgłoszenia;
 9. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 10. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

 1. Szczegółowe, dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Krypno, pok.  nr 7, tel.85/7169076.
 2. Jeżeli osoba ustalona w wyniku rokowań jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy Krypno odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie będzie podlegać zwrotowi.
 3. Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Krypno Kościelne, 02 maja 2016r.

 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz
 

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Świerczewska - Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2016-05-02

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2016-05-04

Data modyfikacji: 2016-05-04

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2016-05-04