Wyjaśnienia4 SIWZ Góra-Morusy

 

Krypno Kościelne, dn. 11.07.2016r.

IN.271.3.2016

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/ 7169035
e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl i http:bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 546-13-38-716

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Przebudowę drogi gminnej nr 104745B /droga wojewódzka nr 671 Morusy-Góra/ wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 1391B /Góra-Zygmunty/”

            Na podstawie art.38 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 z późn. zm.) „Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie arict.11 ust.8 – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert”. W związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

  1. Dotyczy zadania nr 2 - Zwracamy się z prośbą o udostępnienie wszelkich posiadanych informacji, dokumentów (tj. przedmiar, obmiar itp.) oraz opracowań niezbędnych do dokonania wyceny w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania pt.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104745 o długości 2565,77m – etap II” będących w posiadaniu Zamawiającego.

Odp. 1: Obmiar stanowi załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień. Należy jednak pamiętać, że jest to dokument niewiążący, który został opracowany w celu ustalenia kosztów szacunkowych zamówienia. Dokumentem do dokonania wyceny dla Wykonawcy w systemie zaprojektuj-wybuduj jest Program funkcjonalno-użytkowy.

 

  1. Dotyczy zadania nr 1 – Zamawiający podaje w przedmiarze robót:

- w poz.30 Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm, natomiast w dokumentacji technicznej na przekroju normalnym rys. D-3 widzimy podbudowę o gr. 7 cm;

- w poz.32 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 6 cm, natomiast w dokumentacji technicznej na przekroju normalnym rys. D-3 widzimy warstwę ścieralną o gr. 5cm.

Prosimy o wyjaśnienie jakie grubości warstw należy uwzględnić w kalkulacji cenowej.

Odp. 2. Przedmiar jest dokumentem pomocniczym, prawidłowe wartości podane są w dokumentacji technicznej.

 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Kitlas - Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2016-07-11

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2016-07-11

Data modyfikacji: 2016-07-11

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2016-07-11