Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 22.12.2017

Ogłoszenie nr 500080679-N-2017 z dnia 22-12-2017 r.
Krypno Kościelne:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 625669-N-2017
Data: 01/12/2017
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Krypno, Krajowy numer identyfikacyjny 54230400000, ul. Krypno Kościelne  , 19111   Krypno Kościelne, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 169 033, e-mail ugkrypno@podlaskie.pl, faks 857 169 035.
Adres strony internetowej (url): http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 2.Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i STWiOR stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: 2.Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ. W załaczniku nr 1 - dokumentacja projektowa - przedmiary robót wykreśla się następujące nazwy: - HOBAS, Pentaflex, system STOPTER, system ROKER, ATLAS STOPTER, Abizol R+P
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, tj. czynności opisanych w przedmiarach robót stanowiących załącznik SIWZ, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących czynności związane z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /Dz.U.2017.1332 ze zmianami/.
W ogłoszeniu powinno być: 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób obsługujących maszyny budowlane oraz osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, tj. czynności opisanych w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących czynności związane z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /Dz.U.2017.1332 ze zmianami/.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-12-21
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-01-10,
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 5.1
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 4. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, w tym oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: – wykaz urządzeń i wyposażenia technologicznego o których mowa w dokumentacji projektowej wraz z kartami katalogowymi, bądź innymi dokumentami potwierdzającymi zgodność z dokumentacją projektową.
 
 
Wójt Gminy Krypno
Marek Stankiewicz
 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kitlas - Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2017-12-22

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2017-12-22

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2017-12-22