ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 24.11.2017

 

 

               

                                   

Ogłoszenie nr 500064439-N-2017 z dnia 24-11-2017 r.

Krypno Kościelne:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 615478-N-2017
Data: 2017-11-14

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Krypno, Krajowy numer identyfikacyjny 54230400000, ul. Krypno Kościelne  , 19111   Krypno Kościelne, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 169 033, e-mail ugkrypno@podlaskie.pl, faks 857 169 035.
Adres strony internetowej (url): http:bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa 29 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3/d w indywidualnych gospodarstwach domowych, położonych na terenie Gminy Krypno. 2.Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i STWiOR stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ. 3.Jeżeli w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem jakiegokolwiek znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy przyjąć że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie „lub równoważny”, „równoważnie opisanym”, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych, to jest ofert w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej i STWiOR będą zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi, to jest takimi których parametry odpowiadają lub przewyższają parametry urządzeń lub materiałów wskazanych przykładowo w opisie przedmiotu zamówienia. Za urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiOR. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (np. należy przedstawić w ofercie porównanie parametrów technicznych asortymentu wymaganego przez Zamawiającego z parametrami oferowanego asortymentu itp.). 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności montażowe tj.czynności bezpośrednio związane z przyłączeniem oczyszczalni przydomowych do budynków mieszkalnych;
W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa 29 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3/d w indywidualnych gospodarstwach domowych, położonych na terenie Gminy Krypno. 2.Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i STWiOR stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ. 3.Jeżeli w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem jakiegokolwiek znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy przyjąć że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie „lub równoważny”, „równoważnie opisanym”, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych, to jest ofert w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej i STWiOR będą zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi, to jest takimi których parametry odpowiadają lub przewyższają parametry urządzeń lub materiałów wskazanych przykładowo w opisie przedmiotu zamówienia. Za urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiOR. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4.Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, tj. czynności opisanych w przedmiarach robót stanowiących załącznik do SIWZ, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących czynności związane z pełnieniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /Dz.U.2017.1332 ze zmianami/.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: 1)Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2)Wykaz osób, o których mowa w rozdziale V ust. 3 pkt, wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności i podstawy dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ;
W ogłoszeniu powinno być: 1)Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2)Wykaz osób, o których mowa w rozdziale V ust. 3 pkt, wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności i podstawy dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ; 3) W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: a) Deklarację Właściwości Użytkowych proponowanego typoszeregu przydomowych oczyszczalni ścieków; b) Kompletny raport z badań oferowanej przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnej z normą PN-EN 12566-3 wystawiony przez notyfikowane laboratorium przez Komisję Europejską obejmujący: - raport wodoszczelności dla wszystkich oferowanych oczyszczalni, a nie poszczególnych zbiorników lub oczyszczalni z innego typoszeregu, wykonanego przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „A” normy PN EN 12566-3, a w szczególności tablicą „1” przedmiotowej normy, - raport wytrzymałości konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszczalni (największa oczyszczalnia, a nie największy pojedynczy zbiornik). W tym zakresie Zamawiający wymaga dostarczenia raportu wytrzymałości konstrukcyjnej wykonanej przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „C” normy PN EN 12566-3 dla warunków suchych i mokrych lub metodą obliczeniową obejmującą najbardziej niekorzystne warunki pracy urządzenia wykonanej przez laboratorium notyfikowane zgodnie z normą PN EN 12566-3, - raport efektywności oczyszczania dla parametrów: BZT5, ChZT, zawiesina. Uwaga w badaniach zgodnie z rozporządzeniem trzeba podawać stężenia zanieczyszczeń ścieków surowych i oczyszczonych oraz wartość procentową. Zamawiający wymaga (zgodnie z normą PN EN 12566-3), aby badanie efektywności oczyszczania było wykonane przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „B” normy PN EN 12566-3, - trwałość materiału (badanie materiału) - badanie wykonane zgodnie z rozdziałem 6.5 normy PN EN 12566-3 określające właściwość materiału, z którego wykonana jest oczyszczalnia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonywania badań przez laboratorium akredytowane lub osoby prywatne, a jedynie potwierdzonych przez laboratorium notyfikowane. Wszystkie badania na zgodność z normą PN-EN 12566-3 muszą być wykonane wyłącznie w laboratorium notyfikowanym przez Komisję Europejską, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). c) W celu udokumentowania równoważności proponowanych oczyszczalni ścieków do przedmiotu zamówienia; karty katalogowe, rysunki i opisy umożliwiające Zamawiającemu ocenę oferty.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: 2017-11-30, godzina 09:45
W ogłoszeniu powinno być: 2017-12-05, godzina 09:45

 

Wójt Gminy Krypno
Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Kitlas - Sekretarz Gminy

Data wytworzenia: 2017-11-24

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2017-11-24

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2017-11-24