Informacja z otwarcia ofert przetarg odpady2

Krypno Kościelne, dn. 28.11.2019 r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.
ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 5461338716

 

IN.271.6.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

         Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U.2019.1843 z późn. zm/ Zamawiający informuje, iż w dniu 28.11.2019 r. o godz. 1000  w Urzędzie Gminy Krypno odbyło się otwarcie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu na „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krypno.”

             Zamawiający na sfinansowanie w/w zadania zamierzał przeznaczyć kwotę w wysokości 307.692,00 brutto.

W niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres firmy

Cena brutto

Termin płatności

1.

MPO Sp. Z o.o.

Ul. 42 Pułku Piechoty 48

15-950 Białystok

406.652,40

30 dni

2.

BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym I 144

19-124 Jaświły

411.642,00

30 dni

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu -  wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

Niniejsze oświadczenie należy dostarczyć w formie pisemnej (oryginał) do siedziby Zamawiającego tj. Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne.

 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2019-11-28

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2019-11-28

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2019-11-28