Informacja z otwarcia ofert przetarg olej

Krypno Kościelne, dn. 05.12.2019 r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 5461338716

 

IN.271.7.2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

    Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych /Dz.U.2019.1843 z późn. zm/ Zamawiający informuje, iż w dniu 05.12.2019 r. o godz. 1000  w Urzędzie Gminy Krypno odbyło się otwarcie ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu na Dostawę oleju opałowego dla Gminy Krypno”.

   Zamawiający na sfinansowanie w/w zadania zamierzał przeznaczyć kwotę w wysokości  234.684,00 zł brutto.

W niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres firmy

Cena brutto

Termin wykonania

1.

P.H.U. Falko Oil Krzysztof Falkowski

Białostoczek 19, 15-592 Białystok

185.788,80 zł

Zgodnie z SIWZ

2.

P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk

Al. Legionów 147F, 18-400 Łomża

225.889,99 zł

Zgodnie z SIWZ

3.

PLUS spółka jawna Jurkiewicz i Syn

Ul. Szosa Baranowicka 58,

15-521 Białystok-Zaścianki

228.475,94 zł

Zgodnie z SIWZ

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu -  wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Niniejsze oświadczenie należy dostarczyć w formie pisemnej (oryginał) do siedziby Zamawiającego tj. Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne.

  

Wójt Gminy Krypno
 Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2019-12-05

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2019-12-05

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2019-12-05