Wyjaśnienia do treści SIWZ na ogniwa SUW

Krypno Kościelne, dn. 05.02.2019 r.

IN.271.1.2019

 
Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169069, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą „Montaż ogniw fotowoltaicznych na stacji uzdatniania wody w Długołęce

 

            Na podstawie art. 38 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.) „Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert , jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert”.

W związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści napięcie inicjujące DC inwertera 250V zamiast 200V?

Odpowiedź 1. Tak.

 

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści sprawność inwertera pomijalnie różniącą się od wymaganej w dokumentacji technicznej- sprawność max/sprawność euro 98,5%/98,2% zamiast sprawności z dokumentacji technicznej 98,6%/98,3%?

Odpowiedź 2. Zamawiający nie dopuszcza zmiany sprawności inwertera. Sprawność przekłada się na ilość produkowanej energii elektrycznej, sprawność określa też pewien standard urządzeń.

 

Pytanie 3. Odnośnie paneli fotowoltaicznych- certyfikat EN 60068 odporności na kurz i piach jest parametrem mówiącym o wytrzymałości modułu na warunki zewnętrzne występujące w warunkach ekstremalnych, jednak nie ma zastosowania w warunkach polskich. Jest on przeznaczony na warunki pustynne oraz okolice pustyń. Prosimy o dopuszczenie zastosowania paneli bez podanego wyżej certyfikatu.

Odpowiedź 3. Zamawiający nie dopuszcza paneli bez powyższego certyfikatu. Certyfikat określa test modułu nie tylko w zapyleniu pustynnym, ale też na kurz.

 

Pytanie 4. Czy Zamawiający posiada projekt instalacji? Jeśli tak, to czy jest możliwość udostępnienia na stronie Zamawiającego tego dokumentu?

Odpowiedź 4. Zamawiający nie posiada projektu instalacji, a jedynie dokumentację techniczną, która została udostępniona jako załącznik nr 1 do SIWZ. Projekty wykonawcze muszą być sporządzone przez oferenta oraz przedłożone do akceptacji zamawiającemu, przed przystąpieniem do prac wykonawczych.

 

Pytanie 5. Prosimy o doprecyzowanie wymagań względem konstrukcji: czy panele mają być ułożone w pionie czy w poziomie. Ponadto, ze względu na prowadzony charakter działalności, prosimy o informację czy i jak głęboko można palować na terenie przeznaczonym pod instalację fotowoltaiczną. Czy nie ma tam jakichś podziemnych zbiorników, rur, kanałów?

Odpowiedź 5. Zgodnie z dokumentacją techniczną (rysunek PV-1) układ modułów poziomy. Niwelacja wpływu samo zacienienia. Na zaznaczonym terenie przebiega kanał spustowy wody uzdatnionej 200, który może być zabudowany konstrukcją. Zwrócić należy jedynie uwagę, aby go nie uszkodzić. Palowanie, za wyjątkiem obszaru zajętego przez ww. kanał można przeprowadzać na dowolną głębokość. Z racji na fakt, iż część gruntu przeznaczonego do ustawienia paneli położona jest wysoko, a część nisko, Wykonawca przed sporządzeniem projektu wykonawczego powinien zapoznać się z warunkami panującymi na miejscu.

 

Pytanie 6. Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuści panele PV o sprawności oraz mocy większej od wymaganej w SIWZ wykonane w technologii polikrystalicznej?

Odpowiedź 6. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania paneli wykonanych w technologii polikrystalicznej. Technologia ogniwa oraz minimalna sprawność zostały określone w dokumentacji technicznej.

 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2019-02-05

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2019-02-05

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2019-02-05