Wyjaśnienia do treści SIWZ na samochód OSP 01.07.2019

Krypno Kościelne, dn. 01.07.2019 r.

IN.271.3.2019

 

Gmina Krypno

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne

Tel.  85/7169069, fax. 85/7169035

e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl

Strona: www.gminakrypno.pl

BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl

REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krypno”

 

            Na podstawie art. 38 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.) „Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert , jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert”.

W związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 

Pytanie Nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu zabudowanego w 2019 roku na fabrycznie nowym i nieużywanym podwoziu z 2018 r.?

Odpowiedź na pytanie Nr 4: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

 

Pytanie Nr 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez dodatkowego oświetlenia nad drzwiami kabiny, a funkcję doświetlenia skutecznie zapewniają lampy od oświetlenia pola pracy ?

Odpowiedź na pytanie Nr 5: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

 

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z odległością w kabinie pomiędzy maksymalnie odsuniętym do tyłu fotelem kierowcy lub dowódcy, a tylną ścianą kabiny zespolonej wynoszącą 1400 mm?

Odpowiedź na pytanie nr 6: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

 

Pytanie nr 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez alarmu słownego otwartych podestów, żaluzji i wysuniętego masztu? W kabinie będzie zainstalowana skuteczna sygnalizacja świetlna informująca kierowcę i dowódcę.

Odpowiedź na pytanie nr 7: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

 

Pytanie nr 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z belką sygnalizacyjną zainstalowaną na dachu bez nakładki kompozytowej i profilowanych lamp?

Odpowiedź na pytanie nr 8: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

 

Pytanie nr 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze światłami tylnymi tradycyjnymi, tj. bez specjalnego wyprofilowania?

Odpowiedź na pytanie nr 9: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

 

Pytanie nr 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez mocowania koła zapasowego (koło zostanie dostarczone luzem)?

Odpowiedź na pytanie nr 10: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu podłogą skrytek wykonaną z aluminium?

Odpowiedź na pytanie nr 11: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

 

Pytanie nr 12: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z oświetleniem pola pracy w formie trzech skutecznych lamp bez dodatkowej listwy LED nad żaluzjami?

Odpowiedź na pytanie nr 12: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

 

Pytanie nr 13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z przelotową pierwszą skrytką zabudowy jednak o prześwicie przelotu wynoszącym 680mm?

Odpowiedź na pytanie nr 13: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

 

Pytanie nr 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez regałów obrotowych na wyposażenie – szczegółowy sposób rozwiązania zostanie ustalony z użytkownikiem na etapie realizacji?

Odpowiedź na pytanie nr 14: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

 

Pytanie nr 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z osłoną wyciągarki wykonaną w formie wodoodpornego pokrowca?

Odpowiedź na pytanie nr 15: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska - Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska

Data wytworzenia: 2019-07-02

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2019-07-02

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2019-07-02