Wyjaśnienia do treści SIWZ na samochód OSP

Krypno Kościelne, dn. 11.06.2019 r.

IN.271.2.2019

 

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169069, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krypno”

 

            Na podstawie art. 38 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.) „Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert , jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert”.

W związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 

Pytanie Nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu zabudowanego w 2019 roku na fabrycznie nowym i nieużywanym podwoziu z 2018 r.?

Odpowiedź na pytanie Nr 1: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia pojazdu zabudowanego w 2019 roku na fabrycznie nowym i nieużywanym podwoziu z 2018 r.

 

Pytanie Nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z elektrycznie sterowanymi szybami w tylnej części kabiny?

Odpowiedź na pytanie Nr 2: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

 

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z belką sygnalizacyjną zainstalowaną za dachu bez nakładki kompozytowej?

Odpowiedź na pytanie nr 3: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

 

Pytanie Nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze światłami tylnymi tradycyjnymi, tj. bez specjalnego wyprofilowania?

Odpowiedź na pytanie Nr 4: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

 

Pytanie Nr 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z podłogą skrytek wykonaną z aluminium?

Odpowiedź na pytanie nr 5: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

 

Pytanie Nr 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z oświetleniem pola pracy w formie trzech skutecznych lamp bez dodatkowej listwy LED nad żaluzjami?

Odpowiedź na pytanie nr 6: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

 

Pytanie Nr 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze zbiornikiem wody o pojemności 3000 litrów?

Odpowiedź na pytanie nr 7:  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

 

Pytanie Nr 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z osłoną wyciągarki wykonaną w formie wodoodpornego pokrowca?

Odpowiedź na pytanie nr 8: Tak, Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

 

 

 Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2019-06-11

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2019-06-11

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2019-06-11