Wyjaśnienia treści SIWZ odpady

Krypno Kościelne, dn. 18.11.2019 r.

IN.271.5.2019

 

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169069, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krypno”

 

            Na podstawie art. 38 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z późn. zm.) „Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert , jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert”.

W związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 

Wnioski o zmianę treści umowy:

Pytanie Nr 1: Wprowadzeniu jako zasady odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kar umownych na zasadzie winy, to jest wprowadzenie kar umownych za zwłokę oraz w przypadku odstąpienia od umowy oraz wystąpienia innych zdarzeń, których wystąpienie obwarowane jest możliwością obciążenia Wykonawcy karą umowną – gdy okoliczności związane z podstawą odstąpienia leżą po stronie Wykonawcy i mają charakter zawiniony.

Odpowiedź na pytanie Nr 1: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

 

Pytanie Nr 2: Wprowadzeniu jako zasady, iż kara umowna stanowi uprawnienie Zamawiającego, a nie obowiązek naliczenia kary umownej. W związku z powyższym proponujemy następującą treść § 6 ust. 1 umowy:Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach: (…)”

Odpowiedź na pytanie Nr 2: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

 

Pytanie nr 3: Wprowadzeniu jako zasady, iż kara umowna będzie możliwa do naliczenia dopiero przy drugim naruszeniu w danym okresie rozliczeniowym oraz wprowadzeniu możliwości wyjaśniania przez Wykonawcę okoliczności związanych z podstawą naliczenia kary umownej, w szczególności w zakresie wykazania braku winy Wykonawcy. W związku z powyższym proponujemy do § 6 umowy dodanie ustępu w następującym brzmieniu: „Naliczenie kary umownej będzie możliwe po stwierdzeniu dwóch przypadków nienależytego wykonania umowy, po uprzednim umożliwieniu wykonawcy wykazania braku jego winy. W przypadku wykazania przez Wykonawcę braku jego winy, kara umowne nie będzie naliczana.”

Odpowiedź na pytanie nr 3: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

 

Pytanie nr 4: Naliczaniu kary umownej przez Zamawiającego w każdym z przewidzianych w umowie przypadków od kwot netto wynagrodzenia umownego.

Odpowiedź na pytanie nr 4: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

 

Pytanie nr 5: Obniżeniu kar umownych, przewidzianych w § 6 ust. 1 pkt. 2/ umowy z poziomu 10% wynagrodzenia brutto zgodnie z ofertą Wykonawcy do poziomu 5% wynagrodzenia netto zgodnie z ofertą Wykonawcy, z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i mających charakter zawiniony.?

Odpowiedź na pytanie nr 5: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

 

Pytanie nr 6: Wykreśleniu § 6 ust. 1 pkt. 5/ umowy, stanowiącego o naliczeniu kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia brutto zgodnie z ofertą Wykonawcy za inne przypadki nienależytego wykonania umowy.?

Odpowiedź na pytanie nr 6: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

 

Pytanie nr 7: Zmianie § 6 ust. 5 umowy poprzez ustalenie wysokości kary umownej, którą Zamawiający zapłaci Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego na poziomie 15% wynagrodzenia umownego, w miejsce 10%?

Odpowiedź na pytanie nr 7: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

 

Pytanie nr 8: Proponujemy nadto wprowadzenie dodatkowych postanowień do § 6 umowy, zgodnie z którymi:

„1) kara umowna nie będzie naliczana w przypadku:
    a) Braku dostępu do pojemnika w miejscu jego odbioru (jako miejsce odbioru pojemnika ustala się punkt w obszarze 5m granicy posesji od drogi dojazdowej) i planowanym dniu odbioru zgodnie z harmonogramem – okoliczność powyższa będzie wykazana przez wykonawcę dokumentacją fotograficzną;

Odpowiedź na pytanie: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

   b) Braku dojazdu do posesji drogą utwardzoną o nośności umożliwiającej poruszanie się samochodów specjalistycznych – okoliczność powyższa będzie wykazana przez wykonawcę dokumentacją fotograficzną;

Odpowiedź na pytanie: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

  c) Wykazania przez wykonawcę, iż niewykonanie umowy nastąpiło w związku z okolicznościami nadzwyczajnymi, to jest: awarią sprzętu przeznaczonego do realizacji zamówienia o ile niezwłocznie po jej usunięciu nastąpi zrealizowanie obowiązku umownego.

Odpowiedź na pytanie: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
 

2) W przypadku wystąpienia w danym dniu kilku naruszeń dających podstawę do nałożenia kary umownej, zamawiający będzie miał prawo naliczyć tylko jedną karę (bez ich sumowania).”

Odpowiedź na pytanie: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

 

Pytanie nr 9: Zmianie § 6 ust. 5 umowy poprzez ustalenie wysokości kary umownej, którą Zamawiający zapłaci Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego na poziomie 15% wynagrodzenia umownego, w miejsce 10%?

Odpowiedź na pytanie nr 9: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

 

Pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:

 

Pytanie nr 10: Wykreśleniu z punktu 4 podpunktu 21).

Zmiana zapisu pkt 21)

- Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów ze wszystkich nieruchomości, a w przypadku braku dojazdu do posesji ze względu na zły stan techniczny drogi okoliczność ta wykazana będzie przez Wykonawcę w formie dokumentacji fotograficznej.

Odpowiedź na pytanie nr 10: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

  

 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2019-11-18

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2019-11-18

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2019-11-18