wyjaśnienie treści SIWZ z 28.06.19

Krypno Kościelne, dn. 28.06.2019 r.

IN.271.3.2019

 

Gmina Krypno

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne

Tel.  85/7169069, fax. 85/7169035

e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl

Strona: www.gminakrypno.pl

BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl

REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Krypno”

 

            Na podstawie art. 38 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.) „Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert , jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert”.

W związku z powyższym Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 

Pytanie Nr 1: Czy Zamawiający dopuszcza, aby odbiór faktyczny pojazdu odbył się w siedzibie Wykonawcy, bez dostarczenia pojazdu do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie Nr 1: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie Nr 2: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wniesienia wadium w ww. postępowaniu?

Odpowiedź na pytanie Nr 2: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

 

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy?

Odpowiedź na pytanie nr 3: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

 

 Wójt Gminy Krypno
Marek Stankiewicz

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2019-06-28

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2019-06-28

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2019-06-28