Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok

2

0

2

 

2

 

 

 

Wersja nr

 

 

 

 

1

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.01.2022 nr 2022/BZP 00004867/01/P

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu […] nr […])1

 

 

Zamawiający:

Nazwa: Gmina Krypno

Krajowy numer identyfikacyjny:2 5461338716

Adres: Krypno Kościelne 23 B

Miejscowość: Krypno Kościelne

Kod pocztowy: 19-111

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: http://www.gminakrypno.pl

Adres poczty elektronicznej: ugkrypno@podlaskie.pl

Numer telefonu kontaktowego: +48 85 7169 033

Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka samorządu terytorialnego

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.

2 Numer NIP lub REGON.

3 Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:

1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych;
2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) inny zamawiający (proszę określić).

 

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja

Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość zamówienia5

Przewidywany termin wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe7

Informacja na temat aktualizacji8

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1    .    R    O    B    O    T    Y        B    U    D    O    W    L    A    N    E

 

 

1.1.1

Modernizacja układu zasilania sieci wodociągowej na SUW Długołęka

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

162 600,00 PLN

I kwartał 2022 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

1.1.2

Przebudowa istniejącego budynku szkolnego na centrum kultury w Rudzie

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

894 300,00 PLN

I kwartał 2022 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

1.1.3

Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i zagospodarowanie kompleksu szkolno-sportowego w Krypnie

Kościelnym

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

4 008 130,08 PLN

II kwartał 2022 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

 

 

2    .    D    O    S    T    A    W    Y

 

 

 

Pozycja

Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość zamówienia5

Przewidywany termin wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe7

Informacja na temat aktualizacji8

1

2

3

4

5

6

7

1.2.1

Dostawa żwiru i piasku na drogi z terenu Gminy Krypno

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

200 000,00 PLN

I kwartał 2022 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

1.2.2

Zakup ciągnika rolniczego dla Gminy

Krypno

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

260 000,00 PLN

I kwartał 2022 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

1.2.3

Dostawa oleju opałowego dla Gminy

Krypno

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

230 000,00 PLN

IV kwartał 2022 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

3    .    U    S    Ł    U    G    I

Pozycja

Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość zamówienia5

Przewidywany termin wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe7

Informacja na temat aktualizacji8

1

2

3

4

5

6

7

1.3.1

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie

Gminy Krypno

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

320 000,00 PLN

IV kwartał 2022 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

4 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

1) tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);
2) tryb podstawowy ˗ negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);
3) tryb podstawowy ˗ negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);
4) partnerstwo innowacyjne;
5) negocjacje bez ogłoszenia;
6) zamówienie z wolnej ręki;
7) konkurs;
8) umowa ramowa.

5 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

6 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

7 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

8 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

 

2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia9

Orientacyjna wartość zamówienia10

Przewidywany termin wszczęcia postępowania11

Informacje dodatkowe12

Informacja na temat aktualizacji13

1

2

3

4

5

6

7

-----------------------------------------------------------------------------------------

9 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

1) przetarg nieograniczony;
2) przetarg ograniczony;
3) negocjacje z ogłoszeniem;
4) dialog konkurencyjny;
5) partnerstwo innowacyjne;
6) negocjacje bez ogłoszenia;
7) zamówienie z wolnej ręki;
8) konkurs;
9) umowa ramowa;
10) dynamiczny system zakupów.

10 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

11 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

12 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

13 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

                                                                                                                                    WÓJT

                                                                                                                                 mgr Marek Stankiewicz

  

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: mgr Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-01-05

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-01-10

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-01-10