Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok

2

0

2

 

3

 

 

 

Wersja nr

 

 

 

 

3

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.07.2023 nr 2023/BZP 00034086/03/P

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 05.06.2023 nr 2023/BZP 00034086/02/P)1

 

 

Zamawiający:

Nazwa: Gmina Krypno

Krajowy numer identyfikacyjny:2 5461338716

Adres: Krypno Kościelne 23 B

Miejscowość: Krypno Kościelne

Kod pocztowy: 19-111

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: http://www.gminakrypno.pl

Adres poczty elektronicznej: ugkrypno@podlaskie.pl

Numer telefonu kontaktowego: +48 85 7169 033

Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka samorządu terytorialnego

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.

2 Numer NIP lub REGON.

3 Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:

1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych;
2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) inny zamawiający (proszę określić).

 

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość zamówienia5

Przewidywany termin wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe7

Informacja na temat aktualizacji8

1

2

3

4

5

6

7

 

 

1.  R    O    B    O    T    Y        B    U    D    O    W    L    A    N    E

 

 

1.1.1

Modernizacja drogi gminnej na terenie wsi Ruda

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

2 600 000,00 PLN

II kwartał 2023 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.2

Wewnętrzne prace wykończeniowe w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bajki Zalesie

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

240 000,00 PLN

I kwartał 2023 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.1.3

Budowa świetlicy wiejskiej w
miejscowości Ruda
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy
750 000,00 PLN II kwartał 2023  
Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK

 

 

 

2 .    D    O    S    T    A    W    Y

 

 

1.2.1

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krypno

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

260 000,00 PLN

I kwartał 2023 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.2.2

Dostawa żwiru i piasku na drogi z terenu Gminy Krypno

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

200 000,00 PLN

I kwartał 2023 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.2.3

Dostawa oleju opałowego dla Gminy

Krypno

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

350 000,00 PLN

IV kwartał 2023 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

1.2.4
 
Zakup i dostawa sprzętu
komputerowego i urządzeń
sieciowych w ramach projektu
"Cyfrowa Gmina"
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy
55 700,00 PLN II kwartał 2023 Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK

 

1.2.5

Zakup i dostawa samochodu 9-cio
osobowego przystosowanego do
przewozu osób niepełnosprawnych
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 2 ustawy
200 000,00 PLN III kwartał 2023 r. Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK
dodana pozycja

 

 

3 .    U    S    Ł    U    G    I

 

 

1.3.1

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy

Krypno

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

380 000,00 PLN

III kwartał 2023 r.

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

 

4 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

 1) tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);
 2) tryb podstawowy ˗ negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);
 3) tryb podstawowy ˗ negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);
 4) partnerstwo innowacyjne;
 5) negocjacje bez ogłoszenia;
 6) zamówienie z wolnej ręki;
 7) konkurs;
 8) umowa ramowa.

5 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

6 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

7 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

8 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

 

2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne   

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia9

Orientacyjna wartość zamówienia10

Przewidywany termin wszczęcia postępowania11

Informacje dodatkowe12

Informacja na temat aktualizacji13

1

2

3

4

5

6

7

9 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

 1) przetarg nieograniczony;
 2) przetarg ograniczony;
 3) negocjacje z ogłoszeniem;
 4) dialog konkurencyjny;
 5) partnerstwo innowacyjne;
 6) negocjacje bez ogłoszenia;
 7) zamówienie z wolnej ręki;
 8) konkurs;
 9) umowa ramowa;
 10) dynamiczny system zakupów.

10 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

11 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

12 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

13 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.  

 

                                                                                                                                                  WÓJT

                                                                                                                                                  mgr Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2023-01-16

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-10-19

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-02-22