Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok

2

0

2

1

 

 

Wersja nr

 

 

 

1

 
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.01.2021 nr 2021/BZP 00003248/01/P

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu […] nr […])1

 

Zamawiający:

Nazwa: Gmina Krypno

Krajowy numer identyfikacyjny:2 5461338716

Adres: -

Miejscowość: Krypno Kościelne

Kod pocztowy: 19-111

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: http://www.gminakrypno.pl

Adres poczty elektronicznej: ugkrypno@podlaskie.pl

Numer telefonu kontaktowego: +48 85 7169 033

Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka samorządu terytorialnego

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

1 Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.

2 Numer NIP lub REGON.

3 Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:

1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych;
2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) inny zamawiający (proszę określić).

 

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia9

Orientacyjna wartość zamówienia10

Przewidywany termin wszczęcia postępowania11

Informacje dodatkowe12

Informacja na temat aktualizacji13

1

2

3

4

5

6

7

 

 

2    .    D    O    S    T    A    W    Y

 

 

 

1.2.1

Dostawa oleju opałowego dla Gminy

Krypno

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

151 200,00 PLN

IV kwartał 2021 r.

 

 

 

 

3    .    U    S    Ł    U    G    I

 

 

 

1.3.1

Renowacja zabytkowej kapliczki dworskiej wraz z zabytkowym krucyfiksem w Bajkach Zalesiu

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

160 509,90 PLN

I kwartał 2021 r.

 

 

1.3.2

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krypno

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

324 074,07 PLN

IV kwartał 2021 r.

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

4 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

1) tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);
2) tryb podstawowy ˗ negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);
3) tryb podstawowy ˗ negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);
4) partnerstwo innowacyjne;
5) negocjacje bez ogłoszenia;
6) zamówienie z wolnej ręki;
7) konkurs;
8) umowa ramowa.

5 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

6 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

7 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

8 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

 

2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia9

Orientacyjna wartość zamówienia10

Przewidywany termin wszczęcia postępowania11

Informacje dodatkowe12

Informacja na temat aktualizacji13

1

2

3

4

5

6

7

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

9 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

1) przetarg nieograniczony;
2) przetarg ograniczony;
3) negocjacje z ogłoszeniem;
4) dialog konkurencyjny;
5) partnerstwo innowacyjne;
6) negocjacje bez ogłoszenia;
7) zamówienie z wolnej ręki;
8) konkurs;
9) umowa ramowa;
10) dynamiczny system zakupów.

10 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

11 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

12 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

13 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

 

Wójt Gminy Krypno

mgr Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2021-01-27

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-01-27

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2021-01-27