Statut sołectwa Bajki Zalesie

                                                                                                                  Załącznik Nr 9 do uchwały Nr V/30/03

                                                                                                              Rady Gminy Krypno z dnia 19 marca 2003 r.

 

                                                             STATUT JEDNOSTKI POMOCNICZEJ GMINY KRYPNO

                                                                                  SOŁECTWO BAJKI ZALESIE

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.1. Sołectwo Bajki Zalesie zwane dalej sołectwem stanowi wspólnotę lokalną mieszkańców, położoną na terenie Gminy Krypno.

        2. Sołectwo obejmuje terytorium o powierzchni 9,5 km2.

§ 2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Krypno.

 

Rozdział II

ORGANIZACJA I ZADANIA ORGANÓW SOŁECTWA

 

§ 3.  1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie grupujące wszystkich stałych, pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

        2. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys wspomagany przez radę sołecką. Rada sołecka może liczyć od 2 do 6 członków.

        3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 4. Kadencja sołtysa i członków rady sołeckiej trwa cztery lata licząc od dnia wyborów.

§ 5. Do zadań zebrania wiejskiego należy:

1)       wybór i odwołanie sołtysa i członków rady sołeckiej;

2)       zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności: zmian granic sołectwa, planów zagospodarowania przestrzennego Gminy w części dotyczącej sołectwa;

3)       wyrażanie opinii w sprawach dotyczących rozporządzania mieniem gminnym znajdującym się na terenie sołectwa i przeznaczania środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży lub wydzierżawiania tego mienia.

§ 6. Do zadań sołtysa należy:

1)       reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;

2)       zwoływanie zebrania wiejskiego;

3)       przewodniczenie zebraniu;

4)       przekazywanie uchwał i postanowień zebrania wiejskiego właściwym organom i nadzór nad ich realizacją;

5)       organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć mieszkańców sołectwa mających na celu poprawę warunków życia społeczności lokalnej;

6)       uczestniczenie w sesjach Rady Gminy;

7)       współpraca z Radą Gminy i Wójtem w realizacji ich uchwał i zarządzeń w sprawach dotyczących sołectwa;

8)       wykonywanie czynności inkasenta podatków lokalnych.

§ 7. 1. W realizacji zadań wymienionych w § 6. wspomaga sołtysa rada sołecka.

       2. Pracą rady sołeckiej kieruje przewodniczący wybrany spośród członków rady.

§ 8.  1. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys z inicjatywy własnej lub na wniosek:

1)       co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w zebraniu;

2)       Rady Gminy lub Wójta.

2. Termin i miejsce oraz porządek zebrania sołtys podaje do publicznej wiadomości mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 9. 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

         2. W głosowaniu tajnym zebranie wiejskie rozstrzyga sprawy wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej.

 

Rozdział III

ZASADY I TRYB WYBORÓW SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

 

§ 10. 1. Zebranie wiejskie, podczas którego ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej w związku z upływem kadencji zwołuje Wójt w drodze zarządzenia.

         2. Zarządzenie Wójta określa dzień, godzinę i miejsce odbycia zebrania oraz wskazuje przewodniczącego zebrania.

         3. Zarządzenie Wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

§ 11.1. Dla dokonania wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej wymagana jest obecność na zebraniu co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

        2. O ile w wyznaczonym terminie nie było wymaganej obecności określonej w ust. 1, zebranie odbywa się w terminie drugim, tj. po upływie 30 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia zebrania.

        3. Obecni na zebraniu mieszkańcy sołectwa podpisują listę obecności.

§ 12.  1. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym.

          2. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w liczbie trzech osób powołana spośród obecnych na zebraniu mieszkańców sołectwa.

          3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej;

2) przeprowadzenie głosowania;

3) ustalenie wyników głosowania;

4) sporządzenie protokołu i podanie do wiadomości wyników głosowania.

         4. Głosowanie przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Wójta.

         5. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory sołtysa, a następnie wybory członków rady sołeckiej.

§ 13. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być odwołani przed upływem kadencji jeżeli nie wykonują swoich zadań, naruszają postanowienia Statutu lub utracili zaufanie mieszkańców sołectwa.

         2. Przy odwołaniu stosuje się postanowienia § 12.

§ 14.  1. Wójt może zawiesić w czynnościach sołtysa, który nie wywiązuje się ze swoich zadań lub dopuścił się przestępstwa i wystąpić do Rady Gminy o odwołanie go.

          2. Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie odwołania sołtysa po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa na zebraniu wiejskim.

§ 15.  1. W przypadku odwołania lub rezygnacji sołtysa oraz uzupełnienia składu rady sołeckiej zebranie wiejskie dla przeprowadzenia wyborów zwołuje Wójt.

          2. Postanowienia § 10 – 12 stosuje się odpowiednio.

 

Rozdział IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 16. Przekazanie sołectwu składników mienia gminnego oraz ustalenie zasad korzystania ze składników tego mienia następuje odrębną uchwałą Rady Gminy.

§ 17.  1. Uchwalenie lub zmiana statutu sołectwa wymaga podjęcia uchwały przez Radę Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa.

          2. Konsultacje z mieszkańcami przeprowadza się podczas zebrania wiejskiego.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Przewodniczący Rady Gminy

Data wytworzenia: 2004-10-05

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2004-10-05

Data modyfikacji: 2024-05-16

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2004-10-05