Statut GOPS

UCHWAŁA Nr XIX/109/04
RADY GMINY KRYPNO
z dnia 15 listopada 2004 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie

 

Na podstawie art. ust. 2 pkt 9 lit h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) i ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVIII/98/2000 Rady Gminy Krypno z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krypnie, zm. uchwałą Nr XVI/94/04 Rady Gminy Krypno z dnia 29 kwietnia 2004 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


ZAŁĄCZNIK

STATUT

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRYPNIE

ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIALANIA I SIEDZIBA

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krypnie zwany dalej "Ośrodkiem" jest jedostką organizacyjną Gminy Krypno.

§ 2. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Krypno Kościelne.

§ 3. Terenem działania Ośrodka jest obaszar Gminy Krypno.

§ 4. Ośrodek jest jednostką budżetową Gminy.

ROZDZIAŁ II

ZAKRES DZIAŁANIA

§ 5. Ośrodek realizuje zadania własne Gminy i zlecone zgodnie z obowiazującymi przepisami.

§ 6. 1. Ośrodek w trakcie realizacji swych statutowych zadań współdziała z działającymi na jego terenie organizacjami społecznymi, zwiazkami wyznaniowymi, podmiotami gospodarczymi, organizacjami pożytku publicznego i wolontariuszami.

2. Ośrodek współpracuje także z innymi jednostkami organizacyjnymi samorządu, administracją rządową, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, urzędami pracy, służbą zdrowia, ubezpieczeniami społecznymi, sądami, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi podmiotami realizującymi cele z zakresu pomocy społecznej.

3. Ośrodek do realizacji swych zadań może podpisywać stosowane porozumienia.

§ 7. W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska pracy:

   1)   kierownik;

   2)   pracownicy socjalni;

   3)   stanowisko pracy do spraw świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i dłużników alimentacyjnych.

§ 8. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik, a w razie jego nieobecności wyznaczony pracownik.

§ 9. Do zadań Kierownika należy:

   1)   organizowanie pracy Ośrodka;

   2)   składanie Radzie Gminy rocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej;

   3)   opracowywanie i wdrażanie lokalnych programów pomocy społecznej;

   4)   kierowanie podległymi pracownikami;

   5)   prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej;

   6)   egzekwowanie nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

ROZDZIAŁ III

ORGANY ZARZADZAJĄCE I DORADCZE

§ 10. Kierownik zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.

ROZDZIAŁ IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11. Zmiana Statutu Ośrodka następuje w drodze uchwały Rady Gminy.

 

Metryka strony

Udostępniający: Alina Trykozko - Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2008-07-14

Data modyfikacji: 2008-07-14

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2008-07-14