konsultacje zmiany Programu Współpracy Gminy Krypno z org.pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 r.

ZARZĄDZENIE NR 530/2022
WÓJTA GMINY KRYPNO

z dnia 14 grudnia 2022r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji zmiany Programu Współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) i Uchwały Nr IX/48/2011 Rady Gminy Krypno z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 240, poz. 2871) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W dniu 29 grudnia 2022 r. w godz. od 13.00 do 15.00 przeprowadzone będą konsultacje zmiany Programu Współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

  1. Projekt uchwały zmieniający Program, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie wysłuchania publicznego tj. ustnego zgłaszania uwag przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

  1. Uwagi, o których mowa w ust. 1 mogą być zgłaszane w terminie trwania konsultacji Wójtowi Gminy Krypno w siedzibie Urzędu Gminy, Krypno Kościelne 23B.

§ 3. Informacja o konsultacjach oraz projekt Programu Współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 zostanie zamieszczone w BIP, na stronie internetowej Gminy Krypno oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                    Wójt
                                                                                                               mgr Marek Stankiewicz

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 530/2022
Wójta Gminy Krypno
z dnia 14 grudnia 2022 r.

                                                                                                              Projekt Uchwały Nr…..

                                                                                                          Rady Gminy Krypno

                                                                                                           z dnia ……………….

Uchwała nr …………..
Rady Gminy Krypno
z dnia
……………..

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy  Gminy Krypno  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 r.  

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) i art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( U. z 2022 r. poz. 1327, poz. 1812, poz. 2490) po przeprowadzeniu konsultacji, uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XLI/264/22 Rady Gminy Krypno z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 dodaje się punkt 9 w brzmieniu:

„9) zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom poprzez prowadzenie schroniska dla zwierząt”.;

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Wysokość środków finansowych planowanych na realizację Programu wynosi do 240. 000,00 zł”.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krypno.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2022-12-14

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-12-14

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-12-14