Obwieszczenie IN.6733.3.2022.MS budowa sieci wodociągowej obręb D-ka

                                                                                                    Krypno Kościelne , dnia 06.04.2022r. 

IN.6733.3.2022.MS

 

Obwieszczenie

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022. poz. 503)  Wójt Gminy Krypno zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 440/1, 862, 451/5, 863, 864, 890, 894, 887/1, 852/1 obręb Długołęka, gmina  Krypno.

           Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Krypno, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

          Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

      Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Krypnie Kościelnym 23B.

       Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno –bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno.

 

                                                                                                                             Z up. Wójta
                                                                                                                            Marian Magnuszewski
                                                                                                                               Zastępca Wójta

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2022-04-06

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-04-07

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-04-07