Obwieszczenie o wydaniu decyzji IN.6733.2.2022.MS

                                                                                                    Krypno Kościelne , dnia 01.04.2022r. 

IN.6733.2.2022.MS

 

Obwieszczenie

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021. poz. 741  ze zm.) Wójt Gminy Krypno zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie  budynku szkoły z oddziałami przedszkolnymi, polegającej na wykonaniu otworu drzwiowego i schodów zewnętrznych na części działek nr ewid. 540/1, 539/4 obręb Długołęka, gmina Krypno.

           Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Krypno, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

          Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

      Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy  w siedzibie Urzędu Gminy w Krypnie Kościelnym 23B.

       Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno –bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno.

 

                                                                                                         Zup. Wójta
                                                                                                        Marian Magnuszewski
                                                                                                          Zastępca Wójta

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta Gminy

Data wytworzenia: 2022-04-01

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-04-01

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-04-01