Obwieszczenie IN.6733.5.2022.MS

 

 

                                                                                          Krypno Kościelne, dn. 02.09.2022 r.  

Znak:IN.6733.5.2022.MS

 

Obwieszczenie

 

            Urząd Gminy Krypno zawiadamia, zgodnie z art. 61 § 1, § 4  Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U.  z 2021r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust.1  ustawy z dnia 27 marca  2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 503), o wszczęciu postępowania, na wniosek:

Wójta Gminy Krypno , Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej  na budowie świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na działce  o nr ewid. 424/1 obręb Ruda,   gmina  Krypno.

         Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73  § 1 K.p.a. można, w toczącym się postępowaniu, w Urzędzie Gminy Krypno, zapoznać się z wniesionym wnioskiem i aktami sprawy, wypowiedzieć się co do zebranych materiałów dowodowych oraz  zgłoszonych żądań, wnieść dodatkowe wyjaśnienia i uwagi w sprawie.

                                                                                         Wójt
                                                                                                  mgr Marek Stankiewicz

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2022-09-02

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-09-05

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-09-05