Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie IN.6733.14.2021

Krypno Kościelne, dnia 14.01.2022r. 

IN.6733.14.2021

 

Obwieszczenie

 

      Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021. poz. 741  ze zm.)  Wójt Gminy Krypno zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego   na  budowie  doziemnej sieci elektroenergetycznej oświetleniowej  nn-0,4kV na działkach   o  nr ewid.  geod.    476/2, 502, 531/2, 564/2, 562  obręb Ruda, gmina  Krypno.

      Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Krypno, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

      Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

      Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Krypnie Kościelnym 23B.

      Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno –bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl  oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno.

 

                                                                                                                            z up. WÓJTA
                                                                                                                             mgr Marian Magnuszewski
                                                                                                                             ZASTĘPCA WÓJTA

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: z up. Wójta mgr Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2022-01-14

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-01-17

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-01-17