Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie IN.6733.7.2022.MS

                                                                                                    Krypno Kościelne , dnia 19.12.2022r.

         Urząd Gminy Krypno
        Krypno Kościelne 23 B
 19-111 Krypno, woj. podlaskie
NIP 546-10-93-143 R.000542304
 

IN.6733.7.2022.MS

 

Obwieszczenie

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022. poz. 503 ze zm.)  Wójt Gminy Krypno zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego  na  rozbudowie  świetlicy wiejskiej na działce  o nr ewid. 183/1 obręb Kruszyn, gmina  Krypno.

           Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Krypno, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

          Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

          Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Krypnie Kościelnym 23B.

       Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno –bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl  oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno.

 

                                                                                                 Z up. WÓJTA

                                                                                                 Marian Magnuszewski

                                                                                                ZASTĘPCA WÓJTA

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: z up. Wójta Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2022-12-19

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-12-19

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-12-19