Ogłoszenie o przetargu samochód ciężarowy pożarniczy STAR 244 i samochód ciężarowy MERCEDEZ BENZ VITO 112

 

Krypno Kościelne, dnia 04.04.2022 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Urząd Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne, tel. 85 7169033, 857169041, fax 85 7169035 e-mail:ugkrypno@podlaskie.pl, ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż składników majątku ruchomego.

Przedmiotem sprzedaży są:

  • Samochód ciężarowy pożarniczy STAR 244, rok produkcji 1981, numer rej. BMN 01523, cena wywoławcza 10.100,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy sto zł )

WADIUM: 1.010 zł

Samochód  można oglądać w miejscowości Długołęka 95.

Sprzedaż samochodu została również opublikowana na stronie www.olx.pl

  • Samochód ciężarowy MERCEDEZ BENZ VITO 112, rok produkcji 2000, nr. rej. BMN 15320, cena wywoławcza 3.100,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące sto zł)

WADIUM: 310 zł

Samochód  można oglądać w miejscowości Krypno Kościelne 58A.

Przetargi odbędą się w budynku Urzędu Gminy w Krypnie, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno, bez udziału oferentów w dniu 26 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00  Niezwłocznie  o  rozstrzygnięciu przetargu oferent zostanie powiadomiony pisemnie. Okres związania z ofertą wynosi siedem dni, po tym okresie, oferentom którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone wadium. 

 

W/w kwotę wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej pojazdu będącego przedmiotem licytacji, należy wnieść w gotówce na rachunek Urzędu Gminy Krypno nr 14 8076 0001 0010  5082 2000 0120, do dnia 25 kwietnia 2022 r. Dowód wniesienia wadium oferent dołącza do złożonej oferty

 

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z oznaczeniem  przedmiotu sprzedaży np.:„oferta przetargowa na zakup pojazdu STAR 244RS” lub „oferta przetargowa na zakup pojazdu MERTCEDEZ BENZ” w Urzędzie Gminy Krypno, Krypno Kościelne 23 B, 19-111 Krypno Kościelne w terminie do dnia 26 kwietnia 2022r. do godz. 10.00

Komisja przetargowa wybierze ważną ofertę oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

      Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

      Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia pomniejszoną o kwotę wadium na rachunek Urzędu Gminy Krypno nr 27 8076 0001 0010 5082 2000 0080, w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

     Sprzedający wystawi fakturę VAT.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia. 

Oferta pisemna ważna złożona w przetargu powinna zawierać:

  ( bardzo ważne)

  • imię i nazwisko, podpis oraz adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr telefonu,
  • oferowaną cenę i warunki jej zapłaty
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się stanem przedmiotu sprzedaży, lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,
  • oznaczenie czego dotyczy „oferta zakupu samochodu marki …………… nr rej ………”

       Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

2) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w ogłoszeniu, lub są one niekompletne, nieczytelne, lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nowa ofertę.

 

Z up. Wójta
Marian Magnuszewski
Zastępca Wójta

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2022-04-04

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-04-05

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-04-05