Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021r.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021r.

 

              Rada Gminy w Krypnie uchwałą Nr XXI/124/20 z dnia 24 listopada 2020r.  przyjęła Program Współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

              Program ten uchwalany jest na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r. poz. 1057 ze zm. ). Projekt programu został opracowany przez Urząd Gminy Krypno.

              W § 5 Programu określono następujące formy współpracy:

1) stworzenie lokalnej bazy danych o organizacjach działających w Gminie na rzecz jej mieszkańców;

2) zlecenie organizacjom realizacji zadań ustalonych w Programie w sposób określony w ustawie;

3) wzajemna wymiana informacji w zakresie planowania działalności i współdziałania;

4) konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

5) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym;

6) wynajem i użyczenie lokali stanowiących własność Gminy na preferencyjnych zasadach;

7) współdziałanie w celu pozyskiwania środków finansowych z zewnętrznych źródeł, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej.

W 2021 roku za priorytetowe przyjęte zostały następujące zadania:

1) promowanie działań dotyczących kultury fizycznej, turystyki, zdrowego trybu życia i profilaktyki;

2) ochrona zdrowia;

3) wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych;

4) edukacja ekologiczna społeczeństwa związana z wdrażaniem selektywnej zbiórki odpadów;

5) rozwijanie aktywności ruchowej i aktywności osób niepełnosprawnych;

6) działalność edukacyjna na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym;

7) podtrzymywanie tradycji regionalnej;

8) integracja mieszkańców.

Ocena realizacji Programu dokonana na podstawie wskaźników efektywności:

1) Zarządzeniem Nr 252/2021 z dnia 04 stycznia 2021r. Wójt Gminy Krypno ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2) Ofertę złożyła jedna organizacja pozarządowa, Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Krypnianka” Krypno, która spełniała formalne i merytoryczne kryteria oceny zawarte w ogłoszeniu konkursowym oraz została pozytywnie oceniona przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Krypno.

3) Dnia 01 lutego 2021r. ze Stowarzyszeniem Uczniowski Klub Sportowy „Krypnianka” została zawarta umowa pod tytułem „Popularyzacja kultury fizycznej”.

4) Na realizację zadania przeznaczono kwotę 90.000,00 zł

5) Organizacja wykorzystała dotację z budżetu Gminy w całości przeznaczając ją na prowadzenie drużyn seniorów, trampkarzy oraz dwóch drużyn w kateg. żak w rozgrywkach podlaskiego związku piłki nożnej. Dofinansowanie zadania pozwoliło Stowarzyszeniu na rozegraniu 2 rund w 3 sekcjach prowadzonych przez UKS oraz uczestnictwo w Okręgowym Pucharze Polski na szczeblu województwa podlaskiego.

6) W dniu 12 listopada 2020r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne w formie wysłuchania publicznego dotyczące Programu Współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Nie wzięła w nich udziału żadna organizacja, tym samym nie zgłoszono uwag do projektu uchwały.

7) Kompletne sprawozdanie z realizacji zleconego zadania publicznego zostało złożone w terminie.

 

             W ramach współpracy poza finansowej pomiędzy gminą Krypno a organizacjami pozarządowymi  wymieniano informacje w zakresie planowania działalności i współdziałania w celu zharmonizowania kierunków ustalonych w programie, stosowano zasadę wynajmu i użyczania lokali stanowiących własność gminy dla organizacji na preferencyjnych zasadach oraz zlecano organizacjom realizację zadań ustalonych w Programie w sposób określony w ustawie (konkurs).

          W Gminie Krypno za zadanie priorytetowe uznano promowanie działań dotyczących kultury fizycznej, turystyki, zdrowego trybu życia i profilaktyki na które to został ogłoszony konkurs ofert. Natomiast pozostałe zadania określone w programie realizowane były za pośrednictwem jednostek organizacyjnych gminy oraz instytucji kultury.

 

                                                                                                                        Wójt Gminy Krypno

                                                                                                                      /-/ Marek Stankiewicz

Krypno Kościelne, 17.05.2022 r.                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                              

Sporz. Joanna Wojno                                             

Sekretarz Gminy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-05-17

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-05-23

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-05-23