Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez KGW Ruda

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 

W dniu 15 listopada 2022r. do Urzędu Gminy Krypno wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich w Rudzie, Ruda 79, 19-111 Krypno Kościelne.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1057), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy;

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krypno;

- na stronie internetowej www.gminakrypno.pl

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Termin i forma zgłaszania uwag:

- uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie do dnia: 25.11.2022r.,

- korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Krypno, 19-111 Krypno Kościelne 23B,

- drogą elektroniczną na adres: sekretarzkrypno@podlaskie.pl

Liczy się data wpływu uwag do Urzędu Gminy Krypno.

Po upływie terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta stanowi załącznik do umowy.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Wojno - Sekretarz Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-11-17

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-11-17

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-11-17