Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krypno przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE NR 451/2022
WÓJTA GMINY KRYPNO
z dnia 22 czerwca 2022r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krypno przeznaczonych do sprzedaży

       Na  podstawie  art.  30  ust.  2  pkt  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 35 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce  nieruchomościami  ( Dz.U  z  2021  r.  poz.  1899 ) Uchwały NR XV/85/08 Rady Gminy Krypno z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz Uchwały NR XXXIII/215/22 Rady Gminy Krypno z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Krypno zarządza  się, co następuje:

§ 1. Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krypno a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Gminy Krypno.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Krypno.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                         Wójt
                                                                                                             mgr. Marek Stankiewicz

                                                                                                                                                                                   Załącznik
do Zarządzenia Nr 451/2022
dnia 22 czerwca 2022r.

Wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

Lp.

Nazwa nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości 

Położenie nieruchomości  oraz jej przeznaczenie i sposób zagospodarowania

Opis nieruchomości oraz budynku szkoły

Cena nieruchomości

1.

 

 

 

 

Nieruchomość zabudowana budynkiem po byłej Szkole położonej we wsi Góra 71 znajdująca się na działce nr 386

    KW NR BI1B/00077814/7

-działka o pow.  1 ha w tym: budynek parterowy byłej szkoły połączony z dwukondygnacyjną częścią mieszkalną o łącznej pow. zabudowy 524,6m², pow. użytkowej 619m² i kubaturze 2636m²

 

Obręb Góra, brak MPZP, rolny kierunek zagospodarowania

Działka zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej, działka w kształcie prostokąta 85m x 118m, ogrodzona trwałym parkanem z elementów żelbetowych. Nieruchomość  częściowo zadrzewiona (brzoza,sosna,świerk). Położona po północnej stronie zabudowy siedliskowej z dojazdem drogą gminną NR 104758B z możliwością uzbrojenia w sieć elektryczną, telefoniczną i wodociągową. Budynek murowany z podpiwniczeniem w części mieszkalnej. Na piętrze są 3 lokale mieszkalne z czego 2 są zamieszkałe przez os.fizyczne w ramach umów najmu zawartych z Gminą Krypno na czas nieokreślony.

Wartość działki do sprzedaży wynosi 500.000zł brutto   

 

  1. Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości po cenie wyżej określonej przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
  2. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie w terminie nie krótszym niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
  3. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r., albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu
  4. Osoby o których mowa wyżej korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na w/w cenę.
  5. Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni licząc od 22 czerwca 2022 roku do 13 lipca 2022 roku włącznie.
  6. Koszt zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Krypno, 2022-06-22

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-06-22

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-06-22

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-06-22