Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprztargowym

ZARZĄDZENIE NR 447/2022
WÓJTA GMINY KRYPNO
z dnia 30 maja 2022 r.

       w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krypno przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

       Na  podstawie  art.  30  ust.  2  pkt  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust 4a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce  nieruchomościami  ( Dz.U  z  2021  r.  poz.  1899 ) Uchwały NR XV/85/08 z dnia  19 czerwca 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony zarządza  się, co następuje:

§ 1. Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Krypno a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Gminy Krypno.

§ 3. Szczegółowe warunki dzierżawy określi umowa.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza  się Wójtowi Gminy Krypno.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                    Wójt
                                                                                                         mgr. Marek Stankiewicz

                                                                                                                                                                                   Załącznik do Zarządzenia Nr 447/2022
z dnia 30 maja 2022r.

 

Wykaz nieruchomości  przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Lp.

Nazwa i nr nieruchomości

Oznaczenie i położenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości 

Okres dzierżawy

Opis nieruchomości

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy i zasady aktualizacji opłat

Informacja o przeznaczeni do wydzierżawienia

1

Nieruchomość składająca się z dwóch działek o nr 558 oraz 562 stanowiących teren po byłej Szkole położonej we wsi Ruda 71  wraz z budynkiem  Szkoły

- działka nr 558 obręb Ruda posiada Księgę Wieczystą NR BI1B/00069763/5

- działka nr 562 obręb Ruda posiada Księgę Wieczystą NR BI1B/00077814/7

- działka nr 558 o pow. 0,2684 ha

- działka nr 562 o pow. 0,7611 ha

20 lat

Działka nr 558 jest to nieruchomość niezabudowana, na której znajduje się boisko sportowe.

Działka nr 562 jest to nieruchomość zabudowana budynkiem byłej Szkoły Podstawowej, na której znajdują się również tereny zadrzewione. Nieruchomość jest z dostępem do mediów

Miesięczna stawka za dzierżawę nieruchomości wynosi 2.170,00zł. netto plus podatek VAT. Stawka czynszu będzie waloryzowana raz w roku wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze poprzedniego roku ogłoszonym przez GUS.

Nieruchomość zastanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Fundacji „ Praca Dla Niewidomych”

 

 

  1. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu gminy Krypno na okres 21 dni licząc od 30 maja 2022 roku do 19 czerwca 2022 roku włącznie.

 

Krypno Kościelne, 30.05.2022r

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2022-05-30

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-05-31

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-05-31