Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie IN.6733.4.2022.MS

                                                                                                    Krypno Kościelne , dnia 07.02.2023r. 

IN.6733.4.2022.MS

 

Obwieszczenie

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022. poz. 503 ze zm. )  Wójt Gminy Krypno zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego   na  budowie budynku sanitarnego wraz niezbędna infrastrukturą towarzyszącą  i zagospodarowaniem terenu na działkach  o nr ewid. 1191 , 1188  obręb Góra,   gmina  Krypno.

         Stronom postępowania przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Krypno, w terminie 14-tu dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 K.p.a. doręczenie stronom zawiadamianym w formie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publikacji obwieszczenia.

        Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

        Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy  w siedzibie Urzędu Gminy w Krypnie Kościelnym 23B.

       Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krypno –bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl  oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krypno.

 

                                                                                                                    Z up. WÓJTA

                                                                                                                     Marian Magnuszewski

                                                                                                                      ZASTĘPCA WÓJTA

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: z up. Wójta Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2023-02-07

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-02-07

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-02-07