Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

Białystok, 11 stycznia 2023 r.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
           w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

      AB-II.7821.21.2021.ED

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

     Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Podlaski, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, dnia 10 stycznia 2023 r. wydał decyzję znak: AB-II.7821.21.2021.ED uchylającą w części i w tej części orzekającą co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Starosty Monieckiego z dnia 14 lipca 2022 r., znak: ASI.6740.2.5.2021 udzielającą Wójtowi Gminy Krypno zezwolenia na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej Nr 150697B Krypno Wielkie — Ruda — Góra, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 671 do drogi gminnej Ruda — Góra w 0+003,90 — 2+038,60 (...).

 
     Z treścią decyzji można zapoznać się w:

— Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, po uprzednim telefonicznym ustaleniu daty i godziny wizyty pod nr tel. 85 74 39 219,

— Starostwie Powiatowym w Mońkach w Wydziale Architektury, Ochrony Środowiska i Inwestycji, ul. Al. Niepodległości 3, tel. 85 727 88 33, 85 727 88 24.

    
     Powyższa decyzja Wojewody Podlaskiego jest decyzją ostateczną. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia skargi od decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Informuję, że doręczenie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w stosunku do innych stron postępowania niż wnioskodawca uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w drodze obwieszczeń w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, Starostwie Powiatowym w Mońkach oraz w Urzędzie Gminy Krypno, na stronie internetowej BIP tych urzędów, a także w prasie lokalnej (zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 11f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 lutego 2017 r. o sygn. akt II OPS 2/16).

         Dzień publicznego ogłoszenia w drodze obwieszczeń: 16 stycznia 2023 r.

 

                                                                                                                    Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

                                                                                                                        Magda Leonowicz
                                                                                                                        Kierownik Oddziału
                                                                                                                      w Wydziale Architektury i Budownictwa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: z up. Wojewody Podlaskiego Magda Leonowicz - Kierownik Oddziału w Wydziale Architektury i Budownictwa

Data wytworzenia: 2023-01-16

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-01-16

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-01-16